Wetsvoorstel vakantie en verlof

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EG over de opbouw van vakantiedagen bij ziekte moet de wet gewijzigd worden. In onze periodieke informatiebrochure Recht in Huis van juni 2010 is aan deze uitspraak en twee uitspraken van Nederlandse rechters aandacht geschonken.

Nu is het in Nederland nog bij wet geregeld dat zieke werknemers minder vakantiedagen opbouwen, maar deze wet is in strijd met een Europese Richtlijn. De Ministerraad heeft onlangs op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Justitie ingestemd met een wetsvoorstel, waarin wordt vastgelegd dat zieke werknemers hetzelfde aantal vakantiedagen opbouwen als niet-zieke werknemers. De vrees voor een stuwmeer aan vakantiedagen lijkt met het voorstel te worden weggenomen. In het voorstel wordt namelijk ook een verplichting voor de werknemer opgenomen om de wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te nemen. De bovenwettelijke (extra) vakantiedagen vallen daar buiten en de termijn geldt evenmin voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn de dagen op te nemen. Verder zullen werkgever en werknemer in onderling overleg kunnen besluiten de termijn te verlengen. Het wetsvoorstel wordt eerst nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Indien u vragen heeft over dit wetsvoorstel kunt u contact opnemen met mevrouw mr. G.E.M. Gijsberts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten