Wetsvoorstel vergunningvrij bouwen

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft een wetsvoorstel ingediend dat de regeling van vergunningvrij bouwen zal verruimen. Het voorstel maakt deel uit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de Wabo worden een groot aantal vergunningen geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. De categorie “licht-bouwvergunningplichtige” bouwwerken zal vervallen en getracht wordt deze onder te brengen onder de regeling vergunningvrij bouwen, voor zover het gaat om achtererfgebied van een perceel. Burgers die een uitbreiding willen realiseren in hun achtertuin hoeven daardoor, in veel gevallen, niet langer vooraf een vergunning aan te vragen. Vergunningvrij bouwen in de toekomst betekent echter niet regelvrij bouwen. De bouwwerken moeten wel voldoen aan algemene regels, zoals het bouwbesluit en welstandregels. Voor corporaties is voorts van belang dat voornoemd stelsel van vergunningsvrij bouwen uiteraard los staat van de verhouding verhuurder - huurder en de afspraken die gemaakt zijn over het aanbrengen van ZAV’s.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.H. van den Mosselaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten