Wie betaalt de schade aan de woning als gevolg van een inval van de politie?

Het komt regelmatig voor dat de politie een inval doet in een huurwoning, omdat op de huurder de verdenking rust van betrokkenheid bij een strafbaar feit, bijvoorbeeld het exploiteren van een hennepplantage. In sommige gevallen wordt zo’n inval aangekondigd bij de verhuurder, maar in veel gevallen vindt een politie-inval onaangekondigd plaats. Als de inval wordt aangekondigd, dan kan de aanwezigheid van een medewerker van de verhuurder voorkomen dat er grote schade aan het gehuurde wordt aangebracht. Maar als de inval onaangekondigd plaatsvindt, dan leidt deze veelal tot aanzienlijke schade aan het gehuurde, zoals aan de deur en de deurpost. De vraag die zich dan aandient is: wie is aansprakelijk voor deze schade; de politie en/of de huurder?

Aansprakelijkheid politie

In 2009 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of de politie verplicht is om aan de verhuurder de schade te vergoeden die de politie heeft veroorzaakt bij een inval in een huurwoning. De hoofdregel is dat schade die bij een politie-inval wordt toegebracht aan een door de verdachte gehuurde woning, niet tot het normale bedrijfsrisico van de verhuurder behoort. De politie (lees: de Staat) is dus in beginsel verplicht om die schade te vergoeden.


Maar uit deze rechtspraak blijkt ook dat de op de politie rustende vergoedingsplicht moet worden verminderd of zelfs geheel kan komen te vervallen, als de schade het gevolg is van omstandigheden die aan de huurder kunnen worden toegerekend. Met andere woorden: als de inval van de politie te maken had met de aanwezigheid van een hennepkwekerij of het plegen van een ander strafbaar feit door de huurder, dan komt de schade in beginsel voor 100% voor rekening van de verhuurder. De politie hoeft de schade dan dus niet te vergoeden.


Ook hierop bestaan echter weer uitzonderingen. In sommige gevallen is er reden om een zogenaamde billijkheidscorrectie toe te passen. Toepassing van de billijkheidscorrectie betekent dat de schade toch weer geheel of gedeeltelijk voor rekening komt van de politie. Uit de rechtspraak blijkt dat er aanleiding kan zijn om de billijkheidscorrectie toe te passen als bijvoorbeeld de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst met de betreffende huurder voorzichtig te werk is gegaan. Daarvan is sprake als de verhuurder een intakegesprek voert met de aspirant-huurder, diens identiteit controleert aan de hand van een identiteitsbewijs, diens kredietwaardigheid aan de hand van inkomensgegevens beoordeelt en – indien daartoe aanleiding is – een verhuurdersverklaring opvraagt bij een vorige verhuurder. Onder die omstandigheden is het redelijk om de schade over de verhuurder en de politie te verdelen. De rechtspraak bevat op dit moment helaas nog geen aanknopingspunten over een eventuele verdeelsleutel.


Aansprakelijkheid huurder

Als de verhuurder de schade niet of niet geheel kan verhalen op de politie, dan is het in sommige situaties mogelijk de schade (deels) op de huurder te verhalen. Op grond van de wet is de huurder aansprakelijk voor schade aan de woning die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de huurder in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Uit de rechtspraak blijkt dat daarvan sprake is als de huurder in of vanuit de woning een strafbaar feit heeft gepleegd of de woning daarvoor heeft gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de huurder in de woning een hennepplantage heeft geëxploiteerd. In dat geval kan de verhuurder de overgebleven schade dus verhalen op de huurder. Maar als het door de huurder gepleegde strafbaar feit niets met het gehuurde te maken had, dan is de huurder niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de politie-inval. Ook als de inval onterecht was – dus als de huurder geen strafbaar feit heeft gepleegd – is de huurder niet aansprakelijk.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw G.S. Geurts.


Dit artikel is verschenen in Recht in Huis. Recht in Huis is de nieuwsbrief die VBTM Advocaten 4 maal per jaar uitgeeft voor bestaande en toekomstige cliënten. Door deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen op de rechtsgebieden waarmee woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders het meest te maken hebben. U kunt zich voor de Recht in Huis aanmelden door een e-mail te sturen naar hier inzien.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten