Wie strooit bij sneeuw en ijzel?

Met het begin van de winter en de daarmee gepaard gaande sneeuwbuien en ijzel in zicht, duikt de vraag weer op of een verhuurder verplicht is voetpaden en galerijen sneeuw- en ijsvrij te houden. Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van eerder dit jaar kan worden afgeleid dat een verhuurder hiertoe in beginsel niet verplicht is.

Het ging in voornoemde zaak om een eigenaar van een perceel, waarop hij een bedrijfsruimte verhuurde. De eigenaar werd aansprakelijk gesteld door een bezoeker van die bedrijfsruimte voor een ongeval, waarbij de bezoeker was uitgegleden en ten val was gekomen op het voetpad dat van zijn auto naar de bedrijfsruimte leidde. Het pad was bedekt met sneeuw en ijs. De bezoeker stelde dat de eigenaar niet had voldaan aan zijn zorgplicht in de zin van artikel 6:162 BW (lees: een onrechtmatige daad had gepleegd) door het drukbezochte parkeerterrein en de voetpaden niet sneeuw- en ijsvrij te maken en zo een gevaarlijke situatie te laten voortbestaan. Het ongeval had volgens de bezoeker voorkomen kunnen worden als er zout was gestrooid. De rechtbank overweegt dat gevaarzetting pas onrechtmatig is, wanneer een ander daardoor wordt blootgesteld aan een groter risico dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord is en waarop een normaal mens bedacht moet zijn. Vervolgens overweegt de rechtbank dat ieder normaal mens die naar buiten gaat als er buiten sneeuw en/of ijs ligt, er op bedacht moet zijn dát er ijs en/of sneeuw ligt en dat van hem mag worden verwacht dat hij voldoende maatregelen neemt om uitglijden en vallen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien iemand toch ten val komt, draagt die persoon in beginsel zijn eigen schade, aldus de rechtbank Den Haag.

Wat betekent dit voor verhuurders? Hoewel bovengenoemde uitspraak niet ziet op de aansprakelijkheid van een verhuurder ten opzichte van een huurder, zou op grond daarvan wel betoogd kunnen worden dat in beginsel op een verhuurder geen verplichting rust om voetpaden en galerijen sneeuw- en ijsvrij te houden. Een verhuurder is immers slechts verplicht ‘gebreken’ te verhelpen. Een gebrek is een omstandigheid waardoor de huurder niet het genot heeft van het gehuurde dat hij wel mag verwachten. Mag een huurder verwachten dat zijn verhuurder paden en galerijen ijs- en sneeuwvrij houdt? Dat lijkt dus niet het geval, nu naar het oordeel van de rechtbank Den Haag ieder normaal mens die naar buiten gaat als er buiten sneeuw en/of ijs ligt er op bedacht moet zijn dát er ijs en/of sneeuw ligt en van hem mag worden verwacht dat hij voldoende maatregelen neemt om uitglijden en vallen zoveel mogelijk te voorkomen, door bijvoorbeeld te strooien. Daarnaast zou het strooien met strooizout kunnen worden aangemerkt als een kleine herstelling en kan een verhuurder ook op die grond betogen dat de huurder zelf maatregelen moet nemen. Hooguit dat de verhuurder daarvoor het strooizout aanlevert. Een en ander ligt mogelijk anders als de vorming van ijs op bijvoorbeeld de galerij een bouwkundige oorzaak heeft. In dat geval ligt er naar mijn mening wél een plicht op de verhuurder om dit gebrek te herstellen.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten