Aandachtspunten Wet Werk en Zekerheid

De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Op 8 april 2014 start de Eerste Kamer met de behandeling van het wetsvoorstel. Dan zal duidelijk worden wanneer de wet ingevoerd wordt. Op onze website zijn in een artikel de hoofdlijnen van het wetsvoorstel geschetst. Alhoewel de meeste veranderingen pas over een jaar, te weten 1 juli 2015, in werking zullen treden, is er een aantal wijzingen dat al met ingang van 1 juli 2014 van kracht wordt. Bovendien is het verstandig nu al stil te staan bij enkele wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli 2015.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De invoering van de ketenbepaling die de positie van flexwerkers versterkt (maximum termijn van drie naar twee jaar), is uitgesteld naar 1 juli 2015. Wel geldt voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met ingang van 1 juli 2014 al het volgende:

  • een proeftijd is alleen mogelijk bij een duur langer dan zes maanden;
  • een concurrentiebeding is niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na 1 juli 2014 eindigt, moet de werkgever 1 maand van tevoren aan de werknemer schriftelijk mededelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. De sanctie op niet naleving van deze voorwaarde is het betalen van een vergoeding aan de werknemer van 1 maand bruto salaris.

Wijziging ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever zich voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden wenden tot het UWV en voor een ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren) tot de kantonrechter. Een nieuw wetsartikel bepaalt dat ontslag wegens het disfunctioneren van een werknemer alleen nog mogelijk is indien:

  • de werknemer de kans heeft gehad zich te verbeteren;
  • het disfunctioneren niet te wijten is aan een gebrek aan scholing;
  • de werknemer niet kan worden herplaatst.

Te verwachten is dan ook dat een kantonrechter kritischer naar een ontbindingsverzoek van de werkgever zal kijken en het verzoek sneller zal afwijzen als de werkgever onvoldoende kan aantonen dat hij aan deze voorwaarden heeft voldaan. Als verder bedacht wordt dat tevens per 1 juli 2015 een bepaling in werking treedt die de werkgever in beginsel verplicht de werknemer scholing aan te bieden, dan zal duidelijk zijn dat in een te starten ontslagprocedure na 1 juli 2015 de kantonrechter ook zal toetsen wat de werkgever het afgelopen jaar onder meer aan scholing heeft aangeboden. In zoverre treedt de wijziging van het ontslagrecht voor wat de ontslagprocedure bij de kantonrechter betreft voor de werkgever nu al in werking.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Poppe Merkus, Gabriëlle Gijsberts en Jeannette Klaarenbeek.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten