Aansluiting op een warmtenet (1): wat zijn aandachtspunten?

In het kader van de energietransitie duiken ze overal op: duurzame warmtenetten. Veel gebouweigenaren worden benaderd door initiatiefnemers die een duurzaam warmtenet willen aanleggen en die graag het gebouw daarop willen aansluiten. In een serie bijdragen zal worden ingegaan op een aantal belangrijke aandachtspunten die bij aansluiting op een warmtenet spelen. In deze bijdrage wordt afgetrapt met een overzicht van aandachtspunten waar een gebouweigenaar rekening mee moet houden bij (het verkennen van de mogelijkheid tot) aansluiting op een warmtenet.

shutterstock-1709006341.jpg

Energietransitie

Als onderdeel van de energietransitie moeten woningen ‘van het gas af’. Voor nieuwbouwwoningen geldt reeds als uitgangspunt dat zij niet meer op het gas worden aangesloten. Maar ook voor bestaande woningen is de doelstelling om die zoveel mogelijk van het gas af te koppelen. Waarna zij vervolgens op een alternatieve wijze verwarmd moeten worden. Dat kan op allerlei verschillende manieren: van all-electric, tot individuele wko’s, tot aansluiting op een duurzaam warmtenet. En ook duurzame warmtenetten zijn er weer in allerlei varianten: van kleinschalige WKO’s die één complex van warmte voorzien, tot zeer grootschalige warmtenetten, gevoed door restwarmte, waarop tienduizenden woningen worden aangesloten.

In het gehele land worden op dit moment talloze initiatieven ontplooid voor duurzame warmtenetten. En heel veel gebouweigenaren worden benaderd door dergelijke initiatiefnemers, met de vraag of zij hun gebouw willen aansluiten op zo’n nieuw te ontwikkelen warmtenet.

Aandachtspunten bij aansluiting op een warmtenet

Deze bijdrage trapt zoals gezegd af met een ( niet uitputtend) overzicht van aandachtspunten, die in de praktijk bij vrijwel alle aansluitingen op nieuwe warmtenetten aan de orde zijn:

Contracteren: in welke fase wordt er gecontracteerd, en op basis van welke uitgangspunten? Een gebruikelijke (grove) fasering is een (zeer vrijblijvende) intentieovereenkomst voor de eerste verkennende fase, een samenwerkingsovereenkomst voor de volgende fase als het project concreter wordt gemaakt, en een aansluit/exploitatieovereenkomst als er daadwerkelijk tot aansluiting op een warmtenet wordt overgegaan. Uiteraard kennen allerlei verschillende projecten allerlei verschillende varianten op deze fases, en op de daarbij behorende overeenkomsten;

Planning: wat is een logisch moment voor de gebouweigenaar om aan te sluiten op een warmtenet en hoe verhoudt zich dat tot de planning van de aanleg hiervan? Bij nieuwbouw moet er worden aangesloten op de realisatie en beoogde oplevering van het gebouw; bij bestaande gebouwen is het natuurlijke moment wellicht vervanging van de bestaande collectieve ketel, of groot verduurzamingsonderhoud; kan de planning van verschillende stakeholders op elkaar worden afgestemd?

Bijdrage aansluitkosten (BAK): hoe hoog worden de aansluitkosten? En hoe zijn die verdeeld tussen enerzijds de (door de Warmtewet gereguleerde) kosten van fysieke aansluiting en anderzijds de zogenaamde ‘projectbijdrage’ in het kader van de financiële haalbaarheid van de businesscase? En hoe verhoudt de BAK zich tot de in rekening te brengen tarieven aan de afnemers? En hoe om te gaan met de BAK die de leverancier ontvangt van gebouwen die in een latere fase worden aangesloten op het te realiseren warmtenet?

Tarieven afnemers: worden die gekoppeld aan de maximumprijzen uit de (huidige Warmtewet)? Of wil een verhuurder die lager hebben vanuit het perspectief van betaalbare woonlasten voor zijn huurders? En hoe verhoudt zich dat dan tot de BAK? En hoe worden tarieven geïndexeerd? En wat gaan de gevolgen worden van de Warmtewet 2.0 voor het tariefstelsel?

Rendement: welke afspraken kunnen worden gemaakt over het maximaal te behalen rendement door de warmteleverancier? En hoe wordt vastgesteld? En wat gaan de gevolgen worden van de Warmtewet 2.0 voor het rendement?

Wie wordt de afnemer van de warmte: wie wordt de afnemer van warmte (en daarmee contractant van de warmteleverancier)? De gebouweigenaar (verhuurder of VvE)? Of de afnemers (huurders/eigenaren)? En wat betekent dat voor de tarieven? En de toepasselijkheid van de Warmtewet? En het huurrecht, in geval van huurders?

Huurders als afnemers: hoe verhouden de Warmtewet en het huurrecht zich tot elkaar in het kader van warmtelevering, als de afnemers huurders zijn? Moeten huurders instemmen met aansluiting van hun woning op een warmtenet? En welke kosten mogen worden doorberekend aan een huurder in het kader van levering van warmte?

Zekerheid afname warmte: moet de gebouweigenaar instaan voor het afnemen van warmte door de individuele afnemers? En hoe ver kan die verplichting gaan, mede in relatie tot de Warmtewet?

Leveringszekerheid: wat kan je doen als gebouweigenaar, of als afnemers, als de warmtelevering gebrekkig is (storingen of onvoldoende comfort? Welke rechten heb je (op grond van de overeenkomst, of op grond van de (Warmte)wet)?

Service warmteleverancier: moeten er afspraken gemaakt worden met de warmteleverancier over de te leveren service? Of biedt de Warmtewet voldoende comfort?

Eigendom warmtenet: wat moet er geregeld worden over de eigendom van het warmtenet? Bijvoorbeeld ten aanzien van de onderdelen die in het gebouw worden gerealiseerd? En hoe zit het met de eigendom van zaken als warmtepompen? Moeten er zakelijke rechten worden gevestigd?

Duur van de exploitatie: hoe lang wordt een warmtenet geëxploiteerd door de warmteleverancier? En wat gebeurt er als de exploitatie eindigt?

Beëindigen samenwerking: kan er tussentijds afscheid genomen worden van de warmteleverancier als die niet naar behoren presteert? En wat betekent dat voor de warmtelevering en/of (de eigendom van) het warmtenet (en de onderdelen daarvan in het gebouw)?  En wat als de warmteleverancier failliet gaat?

Duurzaamheid: hoe zit het met de duurzaamheid van het warmtenet? En de gevolgen hiervan voor de Energie Index van het gebouw? En wat mag in de toekomst worden verwacht van de leverancier op dit punt?

Binneninstallatie en inpandig leidingstelsel: aan welke eisen moet de binneninstallatie in de woning voldoen? En wie wordt verantwoordelijk voor het inpandig leidingstelsel? En wie zorgt voor de aansluiting van het warmtenet op de binneninstallaties?

Aansluiting van het gebouw op het warmtenet: wie wordt er verantwoordelijk voor welke werkzaamheden in het kader van de daadwerkelijke aansluiting van het warmtenet op het gebouw en op de binneninstallaties?

Aansprakelijkheid: in hoeverre zijn partijen aansprakelijk jegens elkaar in het kader van de aansluiting op en exploitatie van het warmtenet?

Aansluiting op warmtenetten in de praktijk

Wij adviseren in de praktijk regelmatig in het kader van de contractvorming bij de aansluiting op warmtenetten. Zowel bij grote (rest)warmtenetten, als kleinere WKO-installaties. En zowel bij nieuwbouw, als bij bestaande bouw. En uiteraard is elk warmtenet, elk gebouw en elk initiatief anders. Maar de hierboven genoemde aandachtspunten komen in alle projecten terug, met bij ieder project weer een andere focus.

In volgende bijdragen zullen een aantal van de hierboven genoemde uitgangspunten nader worden besproken.

Ben je betrokken bij de aansluiting op een warmtenet en heb je behoefte om van gedachten te wisselen over de aandachtspunten die daarbij komen kijken? Neem dan contact op met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten