Actualisering van de UAV-GC 2005 in 2018

In 2018 is de tweede fase in de actualisering van de UAV-GC 2005 aangebroken. Wat is op dit moment de stand van zaken en hoe ziet het verdere traject er uit?

Nadat in de eerste fase door vertegenwoordigers van vrijwel alle gebruikers van de UAV-GC 2005 knelpunten vanuit de praktijk zijn geïnventariseerd en voorzien van een oplossingsrichting in de vorm van een advies, gaat in de tweede fase een schrijver aan de slag om deze adviezen te verwerken en start de tervisielegging begin 2018.

shutterstock-146976194.jpg

Wat zijn de stappen in dit proces:

Fase 1: inventarisatie en advies

Een pré-adviescommissie heeft een dertigtal knelpunten uit de praktijk vanuit verschillende gremia geïnventariseerd.
Op basis daarvan zijn adviesmemo’s voor actualisering van de UAV-GC opgesteld. Deze adviesmemo’s zijn overgedragen aan de auteur van de UAV-GC, Chris Jansen, aan wie de opdracht is verstrekt om de opgestelde adviesmemo’s te verwerken in een geactualiseerde tekst.

Fase 2: daadwerkelijke realisatie nieuwe UAV-GC 2018

Chris Jansen gaat, in overleg met de klankbordgroep een geactualiseerde tekst opstellen, naar aanleiding waarvan vervolgens door CROW een consultatieronde wordt georganiseerd.

In dat kader worden begin 2018 de teksten ter visie gelegd op de CROW website. Hiermee wil CROW borgen dat de markt kennis kan nemen van de UAV-GC 2018 en dat iedere belanghebbende feedback kan geven. CROW verzoekt de commentaargevers om hun feedback te geven via koepel- en brancheorganisaties (zoals die ook vertegenwoordigd zijn in de pre-adviescommissie), als dat niet mogelijk is kan individueel feedback worden gegeven. De reactieperiode is 6 weken.

CROW verzamelt en rubriceert de reacties en legt deze voor aan de klankbordgroep c.q. pre-adviescommissie. De pre-adviescommissie bespreekt alle reacties en verwerkt deze waar zij dit van toepassing acht (medio 2018).

Vervolgens worden de gemaakte analyses, beschouwingen en onderbouwing van de gemaakte keuzes vastgelegd in de vorm van een light-versie van een 'logboek' (dit om in een later stadium gemaakte keuze te kunnen herleiden).

Uitbrengen herziene versie UAV-GC 2018

Het uitbrengen van de herziene versie UAV-GC 2018 wordt dan uiteindelijk medio herfst 2018 verwacht.
Voor meer informatie: klik hier of neem contact op met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten