Ambities voor haalbare warmtenetten

Het aansluiten van woningen op een  warmtenet kan sneller en goedkoper. Dat is het doel van het ambitiedocument  dat VBTM tezamen met Atriensis,  ENnatuurlijk, Vattenfal en Fakton heeft opgesteld en dat deze zomer is  gepubliceerd.

shutterstock-2027533343.jpg

Doel van de samenwerkende partijen
Doel van de samenwerkende partijen was om binnen de bestaande kaders van wet- en regelgeving en specifiek voor het woningbezit van woningcorporaties - te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de integrale kosten voor de aansluiting op een warmtenet te verminderen en het proces te versnellen.

In het ambitiedocument zijn verschillende oplossingsrichtingen samengebracht onder de rubrieken:

  • Verbetering van de samenwerking
  • Beperking van het vollooprisico en de leegloop
  • Het verlagen van de kosten per woning
  • Optimalisering van de financieringscondities

De samenwerkende partijen  spannen zich  in om de oplossingsrichtingen verder uit te werken en in de praktijk te brengen ter verlaging van de kosten voor de aansluiting van het corporatiebezit op warmtenetten.

De bijdrage van VBTM gaat vooral over de volgende onderwerpen:

Standaardcontracten en voorwaarden

Om tijdens het proces te komen tot afspraken over warmtenetten passeert een scala aan documenten de revue, zoals intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, aansluit- en leveringscontracten. Het lijkt wel of het wiel steeds opnieuw uitgevonden wordt. Dit is tijdrovend en leidt tot veel overleg en juridische kosten. Daarnaast hebben partijen vaak een te sterke individuele focus op het eigen belang. Ook de perceptie op de mogelijke risico’s wordt vaak niet breed gedeeld.

Het doel is in 2022 te werken aan een set met standaard contracten en voorwaarden en te onderzoeken of en hoe deze breed ingezet kunnen worden.

Omschakeling duiden als  dringend onderhoud

Veel tijd en risico’s zijn gemoeid met het participatietraject. In situaties waarin geen wijzigingen worden aangebracht in de woning maar eenvoudigweg de cv-ketel wordt vervangen door een warmtepomp wordt doorgaans toch de instemming van de huurder gevraagd. Indien er sprake is van een bouwkundige eenheid van 10 of meer woningen kan weliswaar worden volstaan met 70% vrijwillige instemming, maar deze procedure is in de praktijk kostbaar, tijdrovend en wordt door warmtebedrijven als een risico aangemerkt.

Onderzocht wordt of het eenvoudigweg omwisselen van de gasketel door een warmtepomp in de huidige context en gelet op de duurzaamheidsambities van woningcorporaties kan worden aangemerkt als dringend noodzakelijk onderhoud. Het voordeel daarvan is dat niet de instemming van iedere huurder is vereist. Die vraag zal moeten worden voorgelegd aan de rechter die daarover een uitspraak kan doen. Die uitspraak kan richtinggevend zijn, zoals eerder de rechter bijvoorbeeld de Staat en Shell ertoe heeft veroordeeld de duurzaamheidsambities waar te maken.

Verlagen kosten achter de  voordeur

Met het installeren van de afleverset en het verwijderen van de bestaande gasinstallatie zijn vaak verschillende partijen betrokken. Ook hebben netbeheerders weer eigen installateurs die de bestaande voorzieningen afkoppelen en wegnemen. Zo zijn vaak drie verschillende installatiebedrijven betrokken bij relatief eenvoudige werkzaamheden in de woningen. Dit kan worden verbeterd door een raamovereenkomst te sluiten met één partij die namens de verschillende opdrachtgevers de werkzaamheden uitvoert. De partijen bij het ambitiedocument streven ernaar de positieve effecten op de verlaging van de aansluitkosten, de interne aanpassingskosten van het gebouw en de kosten voor een netbeheer inzichtelijk te maken. Ook het participatie- en communicatieproces tussen de verschillende partijen kan hierdoor worden verbeterd.

VBTM verwacht dat in samenwerking met de partijen bij dit ambitiedocument de verschillende maatregelen kunnen leiden tot een versnelde uitrol van warmtenetten in Nederland en een verlaging van de kosten voor de woningcorporaties.

Wilt u meer weten neem dan contact op mr. M.R. de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten