Bouwveiligheid: de rol van de opdrachtgever

De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat de Inspectie SZW (I-SZW) bouwwerkzaamheden heeft stilgelegd of opdrachtgevers heeft beboet als gevolg van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Een groot deel van deze bouwwerkzaamheden werden in opdracht van woningcorporaties uitgevoerd. De I-SZW heeft woningcorporaties opgeroepen om zich beter te verdiepen in hun rol als opdrachtgever van een bouwwerk.

shutterstock-426500653.jpg

Verplichtingen

De I-SZW doelt hier onder andere op de algemene verplichting om je als opdrachtgever in de ontwerpfase ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen. Verder doelt de I-SZW op de verplichting om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen. Deze voorschriften vloeien voort uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een dergelijke verplichting ontstaat op het moment dat het bouwproject moet worden aangemeld bij de I-SZW of indien er sprake is van bijzondere risico’s (zoals bedoeld in bijlage II bij de richtlijn 92/57/EEG).

Aanmelding ISZW

Een bouwproject moet worden aangemeld bij de I-SZW als de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op de bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid (van 500 mensdagen is bijvoorbeeld sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt). Als bijzondere risico’s worden onder andere aangemerkt het werken met gevaarlijke stoffen, werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of het graven van tunnelwerken.

Uitbesteden

Een opdrachtgever kan de voornoemde V&G-verplichtingen uitbesteden aan de opdrachtnemer of een daartoe gespecialiseerde adviseur. Het uitbesteden van de V&G-verplichtingen aan een externe partij betekent niet dat daarmee de verantwoordelijkheden, die op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit aan de opdrachtgever toekomen, komen te vervallen. De I-SZW zal ten aanzien van de V&G in de ontwerpfase, de opdrachtgever blijven beschouwen als eindverantwoordelijke en bij misstanden op dit vlak aan deze partij sancties kunnen opleggen.

Het voorgaande laat uiteraard onverlet dat de opdrachtgever de ingeschakelde derden civielrechtelijk aansprakelijk kan stellen indien deze in de vervulling van de afgesproken V&G-taken tekortschieten. Het is daarbij van belang dat er heldere afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit sancties van de I-SZW. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of nader advies willen inwinnen ten aanzien van uw bouwcontracten, dan kunt u contact opnemen met of één van onze bouwrechtspecialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten