De belanghebbende en de Wabo

Het begrip ‘belanghebbende’ loopt als een rode draad door het bestuursrecht. Zo kan alleen een belanghebbende bezwaar maken en eventueel beroep instellen tegen een besluit tot vergunningverlening. De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is wat dat betreft interessant. De Wabo brengt een groot aantal ontheffingen en vergunningen samen tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Is een belanghebbende bij één onderdeel van die vergunning nu ook direct belanghebbende ten opzichte van de gehele vergunning?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover onlangs een uitspraak. De Afdeling oordeelt dat per onderdeel van de omgevingsvergunning moet worden bekeken of degene die bezwaar maakt of beroep instelt belanghebbende is. Iemand die bijvoorbeeld slechts belanghebbende is bij een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (de voormalige kapvergunning) kan alleen daartegen bezwaar maken. Ook al is er daarnaast een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ verleend.

Corporaties komen veelvuldig in aanraking met omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld bij het realiseren van bouwprojecten. Deze uitspraak voorkomt dat zij worden geconfronteerd met grote groepen belanghebbenden en eindeloze procedures.

ABRvS, 13 april 2011, AB 2011/234

Christian Schellekens

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 21/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten