Duurzaamheid met zonnepanelen: wat is er mogelijk?

Veel corporaties vragen zich af op welke wijze zij met zonnepanelen hun duurzaamheidsambities kunnen realiseren. In deze weblog geven wij u een overzicht van de juridische aspecten die daarbij belangrijk zijn. Verder gaan wij in op de manieren waarop een project met zonnepanelen vorm gegeven kan worden.

shutterstock-344634785.jpg

Zonnepanelen roerend?

Lange tijd heeft er onduidelijkheid bestaan over de vraag of zonnepanelen als roerende of onroerende zaak moesten worden beschouwd. Onlangs heeft de rechtbank Gelderland bepaald dat niet geïntegreerde zonnepanelen als roerend moeten worden aangemerkt 1. Onder niet geïntegreerde zonnepanelen verstaat de rechtbank zonnepanelen die relatief eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn en meestal los op het dak zijn bevestigd. Indien deze zonnepanelen als roerend mogen worden beschouwd, mag daarvoor naast de huurprijs in de servicekosten een aparte vergoeding in rekening worden gebracht. Dat is niet het geval bij de zogenaamde geïntegreerde zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die geïntegreerd zijn in de dakbedekking of in bijvoorbeeld de glaspanelen van een raam. Dergelijke zonnepanelen mogen alleen onderdeel uitmaken van de huurprijs via het woningwaarderingsstelsel en niet apart aan de huurder in rekening worden gebracht. 

Berekening zonnepanelen in de servicekosten

Indien de zonnepanelen in de servicekosten worden doorberekend kunnen huurders de hoogte van dat bedrag voorleggen aan de Huurcommissie. In het Beleidsboek Servicekosten geeft de Huurcommissie aan hoe zij verschillende aspecten van de servicekosten beoordeelt. Helaas heeft de Huurcommissie nog geen specifiek beleid ontwikkeld met betrekking tot de servicekosten die voor zonnepanelen in rekening mogen worden gebracht. Inmiddels zijn er wel verschillende mogelijkheden in de praktijk ontwikkeld waarop deze servicekosten aan de huurder in rekening worden gebracht en waarbij de huurder een deel van het voordeel van de zonnestroom zelf mag behouden. 

Zonnepanelen aanbesteden

Er zijn veel verschillende partijen op de markt actief die zonnepanelen aanbieden. Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig product tegen aanvaardbare voorwaarden kan het aanbeveling verdienen een aanbestedingsprocedure te organiseren waarbij verschillende leveranciers van zonnepanelen een aanbieding kunnen doen. In de verschillende aanbestedingsprocedures die wij hebben begeleid , blijkt dat de aanbiedingen zeer verschillend zijn voor wat betreft de prijs, kwaliteit of servicevoorwaarden. Sommige aanbieders onderscheiden zich met garanties die bijvoorbeeld aan de huurder kunnen worden aangeboden met betrekking tot de opbrengst van de panelen. 

Zonnepanelen en contracten

Wanneer een leverancier van zonnepanelen is geselecteerd wordt tussen leverancier en woningcorporatie meestal een raamovereenkomst gesloten waarin de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de zonnepanelen op de woningen van de woningcorporatie kunnen worden geplaatst. In een raamovereenkomst worden de verplichtingen opgenomen die de leverancier ten opzichte van de woningcorporatie en ten opzichte van de huurder heeft. Verder biedt de woningcorporatie de zonnepanelen via een gebruikersovereenkomst aan aan de huurder. In de gebruikersovereenkomst staan voor de huurder de verplichtingen die hij aangaat en het voordeel dat hem toekomt bij het gebruik van de zonnepanelen. Het is belangrijk daarin ook een bepaling op te nemen over eventuele wijzigingen in de salderingsregeling. 

Zonnepanelen en saldering

Het voordeel dat de huurder kan behalen met zonnepanelen is gebaseerd op de huidige fiscale mogelijkheden tot salderen. Daaronder wordt verstaan dat de hoeveelheid elektriciteit die de huurder van het elektriciteitsnet afneemt tegen dezelfde prijs in rekening wordt gebracht als de prijs voor de elektriciteit die de huurder teruglevert aan het elektriciteitsnet. Of de huidige salderingsregels blijven bestaan, is onzeker. De Minister heeft onlangs in een evaluatie aan De Tweede Kamer laten weten dat de huidige mogelijkheid tot salderen in ieder geval tot het jaar 2020 ongewijzigd zal blijven. Hoe de regeling er daarna uit zal zien, valt nu moeilijk te voorspellen. De Tweede Kamer heeft in een motie de Minister gevraagd de regels in ieder geval tot het jaar 2023 niet te wijzigen. De Minister heeft aangegeven dat de kosten van de salderingsregeling voor de belastingbetaler relatief hoog zijn in verhouding tot andere stimuleringsregelingen voor duurzame energie. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de salderingsregeling geen stimulans vormt voor de innovatie van opslagmogelijkheden voor zonnestroom. Het is niet ondenkbaar dat de Minister de huidige regeling zal beperken of af zal bouwen. Onduidelijk daarbij is in hoeverre de Minister dan bereid zal zijn in een overgangsregeling de bestaande gevallen te eerbiedigen. In de gebruikersovereenkomst met de huurder zal in ieder geval een passage moeten worden opgenomen waarin de huurder wordt gewezen op het risico van het wijzigen van de salderingsregeling. 

Zonnepanelen externe financiering en Esco

Een aantal woningcorporaties wil zonnepanelen aanbieden aan de huurders maar dat niet financieren vanuit eigen middelen. In zo’n geval worden externe marktpartijen daarbij betrokken en wordt een zogenaamde Energy Service Company (Esco) opgericht waarin verschillende partijen participeren. De woningcorporatie sluit met de Esco een samenwerkingsovereenkomst waarin de uitgangspunten en voorwaarden zijn neergelegd waaronder de woningcorporatie haar woningen ter beschikking stelt voor het aanbrengen van niet geïntegreerde zonnepanelen. Verder worden daarin afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop de Esco de zonnepanelen mag aanbieden aan de huurders. VBTM begeleidt verschillende van dergelijke projecten. Op dit moment begeleiden wij een groot project waarbij 8500 woningen in de Randstad zullen worden voorzien van zonnepanelen door een Esco. De woningcorporatie houdt hierbij haar financiële middelen beschikbaar voor het isoleren van de woningen of voor nieuwbouwprojecten.

Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden waarop u zonnepanelen kunt gebruiken om de duurzaamheidsambitie in uw woningbezit te kunnen realiseren dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marco de Boer.

1 Uitspraak 21 november 2016 Rechtbank Gelderland. 

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten