Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (2)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet in behandeling. De voorgenomen herziening heeft verregaande gevolgen voor woningcorporaties en andere verhuurders: zij zullen niet meer onder de Warmtewet vallen. Maar geldt dat voor alle bepalingen?

shutterstock-137115719.jpg

Verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s niet meer onder de Warmtewet

In mijn vorige bijdrage over het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet schreef ik al dat het wetsvoorstel er in voorziet dat verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de Warmtewet zullen vallen. Hetzelfde geldt voor VvE’s die warmte leveren aan hun leden en voor zogenaamde gemengde VvE’s: complexen met VvE’s waarin zowel eigenaren als huurders wonen waar warmte aan wordt geleverd.

Zijn dan alle bepalingen uit de Warmtewet niet meer van toepassing?

Uitgangspunt is dus dat de Warmtewet niet meer van toepassing zal zijn op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s. Maar geldt dit voor alle bepalingen uit de Warmtewet? Nee: volgens art. 1a lid 2 van het wetsvoorstel blijven (delen van) art. 8 en art. 8a van de Warmtewet ook voor deze leveranciers blijven gelden.

Art 8: individuele meters

Art. 8 lid 2, 3, 4,6, 7 en 9 blijven van toepassing, ook op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s. Deze bepalingen hebben betrekking op de verplichting van een leverancier om aan zijn afnemers een individuele meter ter beschikking te stellen. Kort samengevat houden deze verplichtingen in hoofdzaak in dat aan een afnemer dient een individuele meter ter beschikking te worden gesteld (1) als de verbruiker daar om vraagt, tenzij dat technisch onmogelijk of financieel niet redelijk is, (2) een bestaande meter wordt vervangen, (3) een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw, (4) een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. Een meter die op afstand uitleesbaar is kan een verbruiker weigeren, of vragen dat deze niet op afstand wordt uitgelezen.

Art. 8 lid 9: nieuwe verplichting: centrale meter

De herziening van de Warmtewet introduceert ook een nieuwe verplichting, die ook voor verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s gaat gelden, namelijk tot het plaatsen van een centrale meter. Art. 8 lid 9 van het wetsvoorstel bepaalt dat indien een gebouw waarin zich meerdere woon- of bedrijfsruimtes bevinden verwarmd wordt met behulp van een centrale productieinstallatie voor warmte die zich in het betreffende gebouw of in een nabij gelegen gebouw of bouwwerk bevindt, de leverancier wordt verplicht de hoeveelheid warmte die de centrale installatie produceert te meten.

Art. 8a: wijze van meten

Ook art. 8a Warmtewet blijft na herziening van toepassing op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s. Dit artikel ziet op de verplichting om zo individueel mogelijk te meten: op basis van een individuele meter, of als dat niet mogelijk is via een warmtekostenverdeler (meter op de radiator), en als dat ook niet mogelijk is via een voor alle verbruikers inzichtelijke warmtekostenverdeelsystematiek. Ook voorziet dit artikel in een regeling voor het aanstellen van een deskundige, indien er tussen een leverancier en een verbruiker een geschil ontstaat over de toegepaste warmtekostenverdeelsystematiek of de juistheid van de werking van de warmtekostenverdelers. 

Conclusie

Het wetsvoorstel voor de herziening van de Warmtewet heeft als uitgangspunt dat de Warmtewet niet meer van toepassing zal zijn op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s. Dat geldt echter niet voor alle bepalingen. De bepalingen die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van individuele meters en op de wijze van meten blijven van toepassing op alle leveranciers, ook op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s. De reden hiervoor is overigens gelegen in het feit dat deze bepalingen een implementatie zijn van de Europese EED-richtlijn.

Zijn hiermee alle bepalingen genoemd die voor corporaties nog van belang zullen zijn na de voorgenomen herziening van de Warmtewet? In een volgende bijdrage zal worden ingegaan op de gevolgen die een nieuwe bepaling in de voorgenomen herziening van de Warmtewet heeft voor corporaties als eigenaar van een gebouw waarin door een derde warmte wordt geleverd. 

Het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet is te vinden via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34723.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten