Hoge Raad keurt sloopplannen Tweebosbuurt Rotterdam ook goed

In ons blog van 23 oktober 2019 schreven wij al dat de Rechtbank Rotterdam de plannen van Vestia om 535 sociale huurwoningen te slopen, had goedgekeurd en 11 huurovereenkomsten had beëindigd op grond van ‘dringend eigen gebruik’ (artikel 7:274 lid 1 sub c BW). Daarbij benadrukte de rechter dat voor beëindiging van huurovereenkomsten wegens sociale en beleidsmatige motieven, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de buurt, niet is vereist dat de verhuurder kampt met een structurele wanverhouding tussen huuropbrengsten en exploitatiekosten. Deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam sloot aan bij de bestaande rechtspraak op dit gebied.

tbb.jpg

Groot was dan ook de verbazing toen diezelfde Rechtbank Rotterdam drie maanden later anders oordeelde in de zaken tegen 17 andere huurders van de Tweebosbuurt (link). Plotseling waren exact dezelfde motieven die ten grondslag lagen aan exact dezelfde sloopplannen niet meer afdoende, omdat de rechtbank vond dat er wél een structurele wanverhouding moest zijn om de huurovereenkomsten te mogen beëindigen. Het Gerechtshof Den Haag gaf Vestia in het hoger beroep van de laatste uitspraken van Rechtbank Rotterdam gelijk en oordeelde dat de structurele wanverhouding niet vereist was. De vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst werd toegewezen.

De huurder ging in cassatie tegen dit oordeel van het Gerechtshof Den Haag. De Hoge Raad heeft op 16 juni 2023 bevestigd dat de structurele wanverhouding alleen vereist is als “het bouw en renovatieplan van de verhuurder in overwegende mate is gebaseerd op financiële motieven”. Als financiële redenen wel meespelen, maar de plannen daar niet in overwegende mate op gebaseerd zijn, is de structurele wanverhouding dus (ook) niet vereist. Ook heeft de Hoge Raad bevestigd dat de motieven die Vestia had aangevoerd (stedenbouwkundig, volkshuisvestelijk en sociaaleconomisch) wél een grond zijn voor het beëindigen van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik.

Hiermee is een einde gekomen aan het geschil over de vraag of Vestia de huurovereenkomsten met huurders van de Tweebosbuurt mocht beëindigen.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Roel Benneker, Rogier Goeman of Rick van Yperen.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten