(Illegaal) vuurwerk in uw sociale huurwoning, hoe gaat u daarmee om?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft op 1 december jl. zijn rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ gepubliceerd. Volgens de OVV vormt het afsteken van consumentenvuurwerk en illegaal vuurwerk om verschillende redenen een grote bron van onveiligheid. Dit komt onder andere door de sterk toegenomen explosieve kracht van illegaal (knal)vuurwerk

171207-afbeelding-wk.jpg

Geregeld wordt (rondom de jaarwisseling) illegaal vuurwerk1 en/of grote hoeveelheden consumentenvuurwerk2 opgeslagen in sociale huurwoningen. Dit levert een (potentieel) levensgevaarlijke situatie op. Dit artikel gaat over de vraag hoe u als woningcorporatie met voornoemde negatieve ontwikkelingen kunt omgaan.

Wetgeving

De wet is helder: een particulier mag maximaal 25 kilogram consumentenvuurwerk in zijn bezit hebben. Ook buiten de verkoopdagen3, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats. Voor de bepaling van de hoeveelheid consumentenvuurwerk wordt uitgegaan van het gewicht van het onverpakte vuurwerk. Voor wat betreft de maximale 25 kilogram vuurwerk wordt aldus gekeken naar het totale gewicht van het vuurwerk en niet slechts naar het kruit. Illegaal vuurwerk, het woord zegt het al, is per definitie verboden.

Rechtspraak over opslag (illegaal) vuurwerk

Niet iedere vorm van opslag van (legaal of illegaal) vuurwerk leidt tot de conclusie dat sprake is van slecht huurderschap. Uit de rechtspraak blijkt dat het daarbij vooral gaat om de vraag of sprake is van een gevaarzettende situatie.4 Dit zal bij illegaal vuurwerk in de regel eerder het geval zijn dan bij legaal consumentenvuurwerk.

Een voorbeeld waarin de gevaarzettende situatie door de verhuurder niet werd aangetoond is een recent arrest van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 31 oktober 2017. Het hof overwoog in die zaak dat een verhuurder onvoldoende had gespecifieerd waarom 40,2 kg vuurwerk (12,4 kg consumentenvuurwerk en 27,8 kg professioneel vuurwerk5) in een slaapkamer van een sociale huurwoning een groot risico op brand- en/of explosiegevaar met zich bracht en oordeelde dat zonder (enig) gevaar of risico een tekortkoming (lees: slecht huurderschap) van de huurder niet aanwezig geoordeeld kon worden.6 

Soms weegt de rechter andere belangen mee in de beoordeling of sprake is van slecht huurderschap. Zo achtte de voorzieningenrechter Amsterdam op 2 februari 2017, in een zaak waarin de verhuurder  eveneens aan het kortste eind trok, onder meer van belang:

  • of een huurster, wiens zoon een hoeveelheid illegaal vuurwerk in de kelder en de slaapkamer van de sociale huurwoning had opgeslagen, had moeten begrijpen dat de verhuurder de aanwezigheid van betreffend vuurwerk niet zou tolereren;
  • of de verhuurder in het verleden bij soortgelijke situaties (altijd) handhavend heeft opgetreden, en
  • of duidelijk was in hoeverre de huurder op de hoogte was of had moeten zijn van het gewijzigd vuurwerkbeleid van de verhuurder.

Geconcludeerd moet worden dat vooral het ontstaan van een gevaarzettende situatie van belang is voor de vraag of sprake is van slecht huurderschap bij opslag van (illegaal) vuurwerk, maar dat ook de aanwezigheid van een vuurwerkbeleid zijdens de verhuurder en de bekendheid van de huurder daarmee, van invloed kunnen zijn bij de beantwoording daarvan.

Bewustwording risico’s bij huurders en handvatten opstellen vuurwerkbeleid

Maar weinig woningcorporaties wijzen hun huurders op de risico’s van (illegaal) vuurwerk en wat door de corporatie wel of niet wordt getolereerd. Mede gelet op de door de OVV gesignaleerde veiligheidsrisico’s van vuurwerk, zoals o.a. de sterk toegenomen explosieve kracht van illegaal (knal)vuurwerk, en gelet op bovengenoemde rechtspraak is het raadzaam om dat wel te doen en om vuurwerkbeleid te maken en huurders daarover te informeren via een nieuwsbrief of website. In het vuurwerkbeleid – het is raadzaam om daar ook in uw algemene huurvoorwaarden naar te verwijzen – kan dan o.a. het volgende worden opgenomen:

  • de risico’s van opslag van (illegaal) vuurwerk, zoals een groot risico op brand- en/of explosiegevaar;
  • een verbod op opslag van illegaal vuurwerk;
  • de plicht om legaal consumentenvuurwerk veilig op te slaan;
  • de plicht om buiten verkoopdagen maximaal 25 kilogram legaal consumentenvuurwerk op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats op te slaan;
  • de gevolgen van aantreffen van illegaal vuurwerk en/of grote hoeveelheden consumentenvuurwerk; namelijk dat in dat geval een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst wordt gestart.

Voor meer advies over het opstellen van een vuurwerkbeleid kunt u contact opnemen met Wouter Kempe.

______________________________________

1.  De OVV verstaat onder Illegaal vuurwerk het vuurwerk waarvan het bezit en het gebruik ervan in Nederland verboden is voor consumenten (zie p. 13 van bovengenoemd rapport). Daartoe behoort dus ook professioneel vuurwerk zodra het in bezit komt van of wordt gebruikt door particulieren.

2. De OVV verstaat onder consumentenvuurwerk het vuurwerk dat particulieren in bezit mogen hebben en gebruiken.

3. De verkoopdagen voor dit jaar zijn donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december 2017.

4. Zie in dat kader onder meer gerechtshof Amsterdam 20 september 2007 (900 kg vuurwerk bedoeld voor de bedrijfsmatige handel); voorzieningenrechter Haarlem 12 januari 2012 (grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk); Rechtbank Rotterdam 20 juni 2016 (opslag 50 kg professioneel vuurwerk) en Rechtbank Den Haag 7 juni 2017 (een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk).

5. Volgens de definitie van de OVV in deze situatie dus illegaal vuurwerk.

6. Gerechtshof Den Bosch 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4745. Het Hof liet de verhuurder nadere bewijslevering toe.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten