Maximale ontslagvergoeding op grond van de WNT

De behandeling van het wetsvoorstel Normering Topinkomens (WNT) vindt deze week op 6 november in de Eerste Kamer plaats. De wet zal bij goedkeuring op 1 januari 2013 in werking treden. De WNT kent drie beloningsregimes, waarvan het eerste onder meer voor woningcorporaties geldt (een beloningsmaximum van 130% van het brutosalaris van een minister). De hoogte van de maximale ontslagvergoeding bedraagt € 75.000,-- bruto bij een voltijds dienstverband . Wel kent de WNT een overgangsbepaling die luidt dat een bestaande ontslagregeling hoger dan €75.000,-- bruto voor ten hoogste vier jaar na inwerkingtreding van de WNT is toegestaan.

Onlangs diende bij de kantonrechter Utrecht een zaak waarbij een woningcorporatie ontbinding van de arbeidsovereenkomst vroeg op grond van een gewichtige reden voor één van haar (niet statutaire) directeuren. Het betrof een directeur van één van de werkmaatschappijen. De woningcorporatie vond een ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule (bijna 2 ton bruto) niet passend, omdat volgens haar forse ontslagvergoedingen in de publieke sector niet meer verdedigbaar zijn. Zij wees daarbij op de maximale ontslagvergoeding die de WNT noemt voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

De kantonrechter oordeelde echter dat het overgangsrecht nog van toepassing is, nog afgezien van de omstandigheid dat een directeur van een werkmaatschappij niet als een topfunctionaris kan worden aangemerkt nu hij geen leiding geeft aan de gehele organisatie. Dit in tegenstelling tot de leden van het bestuur.

Overigens zal deze discussie zich gelet op het regeerakkoord na 1 januari 2014 vermoedelijk hele-maal niet meer voor kunnen doen nu in de plannen van het nieuwe kabinet Rutte II de hoogte van de ontslagvergoeding beperkt wordt tot een halve maand per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000,-- bruto.

Poppe Merkus

Kantonrechter Utrecht 30 augustus 2012, Praktijkgids 2012/286

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten