Netbeheerders moeten elektriciteit aansluiten binnen 18 weken

Steeds vaker wordt de oplevering van bouwprojecten vertraagd omdat de netbeheerder niet tijdig de woningen aansluit. Kan dat zomaar? 
Nee; de ACM heeft meermalen bepaald dat de netbeheerder ervoor moet zorgen dat aansluitingen van woningen (zgn. kleinverbruikaansluitingen) uiterlijk binnen 18 weken na de aanvraag zijn gerealiseerd. Soms wil de dreiging met een kort geding daarbij helpen.

190522-artikel-rg.jpg

Wat was de aanleiding?
Een woningcorporatie vroeg twee jaar voor de geplande datum van oplevering al een aansluiting aan voor haar woningen. Vrij snel gaf de netbeheerder aan dat een extra transformator nodig was om de aansluiting te kunnen realiseren. Vervolgens hoorde de woningcorporatie niets meer; zij ging er dus van uit de netbeheerder haar taak zou uitvoeren.

Een half jaar voor de oplevering bleek ineens dat de netbeheerder had stilgezeten. De transformator kon niet tijdig meer besteld worden en de oplevering van de woningen zou hierdoor minstens zes maanden worden vertraagd, aldus de netbeheerder.

Het geschil
De corporatie nam daarmee geen genoegen en besloot een kort gedingprocedure te starten. De redelijke aansluittermijn van maximaal 18 weken was inmiddels ruimschoots verstreken. Nadat de dagvaarding was uitgebracht, liet de netbeheerder weten de woningen wel op tijd te willen aansluiten, maar niet te willen voorzien van elektriciteit omdat er onvoldoende capaciteit op het netwerk beschikbaar zou zijn. De corporatie hield echter voet bij stuk. Dit had effect. De dag vóór de mondelinge behandeling van het kort geding gaf de netbeheerder aan door een tijdelijke oplossing de woningen toch te kunnen voorzien van elektriciteit.

Juridisch kader
De ACM heeft op 14 juli 2022 een ontwerpbesluit gepubliceerd over de aansluittermijnen zoals die zullen worden toegevoegd aan de Netcode elektriciteit. Hieruit blijkt dat de aansluittermijn voor kleinverbruikers maximaal 18 weken is als er sprake is van grondwerkzaamheden. Zijn geen grondwerkzaamheden nodig, dan kan volstaan worden met een aansluittermijn van 12 weken.. Alleen wanneer het gaat om zeer grote woningbouwprojecten zou een uitzondering op die termijn gerechtvaardigd kunnen zijn. De ACM is heel duidelijk: de aansluittermijnen zijn harde termijnen. Dat betekent dat alleen in uitzonderlijke gevallen de netbeheerder een geslaagd beroep op overmacht kan doen. Dat is alleen het geval als een tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld of niet voor haar rekening komt. De ACM is het met de rechter eens dat het aan de netbeheerder is om adequaat in te spelen op ontwikkelingen zoals de toename van het aantal aansluitverzoeken en een tekort aan technisch geschoolde monteurs. Dit zijn allemaal omstandigheden die, aldus de ACM, binnen de risico- en invloedssfeer van de netbeheerder liggen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend door een overheidsinstantie, kan de netbeheerder een beroep doen op overmacht.

Conclusie
Een woningcorporatie en haar huurders hebben er groot belang bij dat woningbouwprojecten tijdig in gebruik kunnen worden genomen. Te vaak blijkt dat de netbeheerder haar taak onvoldoende serieus neemt en veel te lang doet over het aansluiten van woningen. De regels van de ACM zijn duidelijk. De aansluittermijn is een harde termijn waaraan de netbeheerder zich moet houden. Soms is het effectief een kort gedingprocedure te starten om de netbeheerder tijdig tot actie te bewegen.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten