Ontbinding en gemeentelijke schuldhulpverlening

Als een huurder van woonruimte een huurachterstand laat ontstaan, na  herinnering(en) niet tot betaling overgaat én er een huurachterstand van drie  of meer maanden ontstaat, zal een verhuurder de huurovereenkomst in de meeste  gevallen willen beëindigen. Bij de vraag of de huurovereenkomst beëindigd kan  worden, speelt tegenwoordig ook het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening  een belangrijke rol. Dat blijkt uit recente rechtspraak. Als de verhuurder niet  voldoet aan de verplichtingen uit dit besluit, dan loopt de verhuurder het  risico dat zijn vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wordt  afgewezen. Daarover gaat dit artikel.

shutterstock-2206637437.jpg

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
Per 1 januari 2021 is in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening vastgelegd dat de verhuurder van woonruimte bij huurachterstanden de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de huurachterstand verstrekt aan het college voor schuldhulpverlening van de gemeente waarin de woning gelegen is. Voordat de verhuurder daartoe overgaat, moet hij (artikel 2 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening): inspanningen leveren om in persoonlijk contact te treden met de huurder om hem te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, de huurder wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en de huurder ten minste één keer een schriftelijke herinnering sturen over de betalingsachterstand. Tot slot moet de verhuurder bij de schriftelijke herinnering de huurder aanbieden om met zijn schriftelijke toestemming zijn contactgegevens aan het college te verstrekken. Als de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd, dan mag de verhuurder daartoe overgaan.

Er wordt ook wel gesproken van ‘vroegsignalering’.

Dit geldt voor alle verhuurders. Er is geen onderscheid gemaakt tussen woningcorporaties en particuliere verhuurders, omdat – zo volgt uit de toelichting op het besluit – ‘‘van alle verhuurders verwacht mag worden dat  zij sociaal incasseren en huurders met financiële problemen kunnen overal  voorkomen.’’ Ook particuliere verhuurders moeten de verplichtingen uit het besluit dus naleven.

Gevolgen bij niet nakomen vroegsignalering
In het besluit zijn geen sancties opgenomen voor het geval de verplichting tot vroegsignalering niet wordt nagekomen. Wel is in de toelichting aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen daarvan.

Alleen de rechtbank kan een huurovereenkomst van woonruimte ontbinden, indien de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn huurbetalingsverplichting (artikel 7:231 lid 1 BW). In principe geldt dat die vordering bij een huurachterstand van drie of meer maanden wordt toegewezen. Uit de wet en rechtspraak volgt echter dat een tekortkoming, gelet op alle omstandigheden van het geval, soms ontbinding van een huurovereenkomst niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 BW en de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing van 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810). In de toelichting op het besluit is dan ook de verwachting uitgesproken dat ‘‘de rechter de  vroegsignalering van schulden gaat betrekken bij de afweging of de  huisuitzetting te rechtvaardigen is.’’

Deze verwachting blijkt uit te komen. De rechtbank Amsterdam stuurde partijen die veel bij die rechtbank procederen namelijk een brief waarin hen op het hart gedrukt werd dat in uitgebrachte dagvaardingen inzichtelijk moet worden gemaakt dat aan de verplichtingen uit het besluit voldaan is door ‘‘de  (door verhuurder aan huurder verzonden) brief in het geding te brengen waaruit  blijkt dat aan de informatieverplichtingen is voldaan en te onderbouwen dat  u/de verhuurder de achterstand bij de gemeente heeft gemeld.’’ In de brief is direct aangekondigd dat de rechtbank oordeelt wat zij gerade acht (waaronder afwijzing van de vorderingen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde), indien de eisende partij niet aan de informatieverplichting voldoet. Ook andere rechtbanken besteden aandacht aan het besluit; soms in de brief waarmee partijen worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling.

Recente  rechtspraak
Uit gepubliceerde rechtspraak blijkt dat het niet naleven van de verplichtingen uit het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening inderdaad tot afwijzing van de vorderingen kan leiden. Exemplarisch is een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam van 10 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5665. De kantonrechter wijst de vordering tot ontbinding af met de volgende toelichting: ‘‘Naar het oordeel van de kantonrechter kan  niet uitgesloten worden dat de huurachterstand niet zo hoog was opgelopen als  Woonplus had voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 2 Bgs. Met  de komt van de bewindvoerder is echter voldoende gewaarborgd dat de lopende  huur wordt betaald. Tegen deze achtergrond weegt het belang van [naam 2] bij  voortzetting van de huurovereenkomst op dit moment zwaarder dan het belang van  Woonplus bij beëindiging van de huurrelatie. Gelet op het voorgaande worden de  gevorderde ontbinding en de daarmee samenhangende ontruiming afgewezen.’’ Vergelijkbare overwegingen zijn te vinden in uitspraken van de rechtbank Limburg van 4 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2597 en de rechtbank Rotterdam van 19 augustus 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8193. En dat is niet onlogisch: de regeling is nu juist bedoeld om huurders de kans te geven om (met hulp) de huurschuld weer op orde te krijgen.

De vordering tot betaling van de huurachterstand wordt  overigens meestal wél toegewezen, ook als niet aan de verplichting tot vroegsignalering is voldaan.

In gevallen waarin: het onwaarschijnlijk is dat naleving van de verplichting tot vroegsignalering tot verbetering zou hebben geleid; de omvang van de tekortkoming niet tegen schending van de verplichting opweegt; de huurder die kans niet meer zou moeten krijgen; de huurder zelf (verkeerde) keuzes heeft gemaakt; gedaagde al onder bewind stond en een eerder traject niet had geholpen en/of er meer speelt dan sec de huurachterstand, zal het al dan niet naleven van de verplichting tot vroegsignalering niet snel tot afwijzing van de ontbindingsvordering leiden. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 1 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5309 (omstreeks 20 maanden huurachterstand), rechtbank Midden-Nederland 9 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:862 (een toezegging van de verhuurder om niet direct tot ontruiming over te gaan) en rechtbank Amsterdam 22 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:742 (15 maanden huurachterstand), rechtbank Limburg 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6229 (aanmelding biedt geen ‘‘kans op een  haalbare en redelijke betalingsregeling’’) en rechtbank Rotterdam 9 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8197 (eerdere schuldhulpverlening heeft niet geholpen).

Afsluiting
Hoewel het systeem van vroegsignalering het voeren van een adequate administratie vraagt en dus het nodige werk met zich brengt, geldt voor de verhuurder: ‘‘kleine moeite, groot plezier’’. Het nakomen van de verplichtingen voorkomt een juridische discussie. Het vraagt ook een bepaalde mindset. Vroegsignalering is bovendien niet alleen in het belang van de huurder. Ook de verhuurder en de maatschappij in het algemeen zouden daarvan de vruchten moeten kunnen plukken.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten