Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 stroomt door naar Tweede Kamer

Op de valreep van 2015 heeft het kabinet het Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. In deze kabinetsperiode vinden de nodige hervormingen van de woningmarkt plaats. Het kabinet wil door dit wetsvoorstel de flexibiliteit op de huurmarkt bevorderen. Globaal bezien gaat dit wetsvoorstel over drie onderwerpen, te weten:

 1. de huursombenadering;
 2. de mogelijkheid om tijdelijk te huren en;
 3. de driejaarlijkse inkomenstoets.
wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt.jpg

Over de huursombenadering is al het nodige gezegd en geschreven. De kern van de huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een sociale verhuurder aan een maximum wordt gebonden, maar dat het daarbij mogelijk is op het niveau van de individuele woning de huur te differentiëren. Het doel is om zo een betere relatie te leggen tussen de huurverhoging en de marktwaarde/kwaliteit van de woning.

Een andere pijler is de driejaarlijkse inkomenstoets; deze toets houdt kortgezegd in dat de huurprijs van een woning - indien het huishoudinkomen boven de toewijzingsgrens voor een sociale huurwoning blijkt te liggen - 3 jaar lang verhoogd mag worden met een hogere maximale huurverhoging, die zal worden vastgesteld op inflatie + 4%.

De voor het huurrecht meest ingrijpende maatregel is echter het uitbreiden van de mogelijkheden voor het sluiten van tijdelijke huurcontracten.

In Nederland is standaard dat voor woonruimte een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Uitzonderingen hierop zijn de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur (bijvoorbeeld de vakantiewoning of de wisselwoning bij renovatie) en huurovereenkomsten in het kader van de Leegstandwet. Het wetsvoorstel regelt onder andere:

 • Uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend eigen gebruik” voor specifieke doelgroepen, te weten jongeren, promovendi en grote gezinnen. Zo kan met een jongere van minimaal 18 tot en met 27 jaar een huurovereenkomst worden gesloten voor 5 jaar. De huurovereenkomst kan dan ten behoeve van een nieuwe jongere op het moment dat de jongere deze woning vijf jaar heeft bewoond worden opgezegd;
 • Uitbreiding van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandwet betreffende de categorie te koop staande huurwoningen;
 • Aanpassing en verruiming van de zogenoemde “diplomatenclausule”;
 • Introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor bepaalde (korte) tijd, met een maximum van één jaar. In een eerdere versie van het wetsvoorstel was dit nog 2 jaar.
  Naar verwachting zal deze categorie worden gebruikt voor bijvoorbeeld mensen die net gescheiden zijn, mensen uit de opvang, expats en mensen in afwachting van een koopwoning. Deze huurovereenkomst eindigt van rechtswege; de verhuurder hoeft de huurovereenkomst niet op te zeggen. De normale huurbescherming geldt dus niet, maar let op…wel de huurprijsbescherming! De huurder krijgt zelfs 18 maanden (normaal 6 maanden) de tijd om de aanvangshuurprijs te laten toetsen. Dit is met name van belang indien partijen na een eerste jaar alsnog besluiten een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan.
  Van “één jaar contract” kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Een eventueel tweede aangegane huurovereenkomst voor één jaar geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook zal de verhuurder alert moeten zijn dat hij de huurder niet langer laat zitten: ook dan geldt namelijk een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij van een andere bedoeling blijkt. Door deze nieuwe categorie zal naar verwachting minder gebruik worden gemaakt van de “huurovereenkomst naar de aard van korte duur”, welke categorie dus wel blijft bestaan;
 • De tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen.
  Voor onzelfstandige woningen wordt het mogelijk een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal vijf jaar overeen te komen, die na ommekomst ook van rechtswege eindigt.

Kortom, er staan een hoop wijzigingen in het huurrecht op stapel, waarbij het kabinet er naar streeft om de wijzigingen per 1 juli 2016 in te laten gaan.

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, de huidige mogelijkheden van tijdelijke huur of wilt u uw huurcontracten alvast laten toetsen om u hierop voor te bereiden, neem dan gerust contact op met mr. Jeannette Klaarenbeek.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten