De trage netbeheerder

Veel opdrachtgevers ondervinden problemen met trage netbeheerders waardoor een gebouw niet op tijd aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Hierdoor loopt de bouw uit en dreigt forse schade voor de opdrachtgever. In de Elektriciteitswet is een bepaling opgenomen die de netbeheerder ertoe verplicht een aansluiting te realiseren binnen een termijn van 18 weken nadat de aanvraag daarvoor is ingediend.

shutterstock-1046584516.jpg

De aanleiding

Onlangs heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geoordeeld over een situatie waarin een exploitant van zonnepanelen verzocht om een verzwaring van de bestaande elektriciteitsaansluiting.
Die verzwaring was nodig om met de zonnepanelen elektriciteit te kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet.
De netbeheerder (Liander) liet weten dat de aansluiting pas op een termijn van 46 – 48 weken kon worden aangepast vanwege de interne organisatie en een personeelstekort. De exploitant was het hier niet mee eens en legde het geschil voor aan de ACM.

Oordeel ACM

De ACM wijst erop dat in artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet de verplichting is opgenomen een aansluiting te realiseren binnen 18 weken na de aanvraag. Deze verplichting is opgenomen om het Europese recht op toegang tot het elektriciteitsnet te waarborgen. Die verplichting geldt zowel voor een nieuwe aansluiting als voor een verzwaring of wijziging van de bestaande aansluiting. De ACM wijst er verder op dat dit een publiekrechtelijke verplichting is waarvan contractueel niet kan worden afgeweken. Om de toegang tot het net te waarborgen, dient de aansluiting volgens ACM toereikend te zijn voor de functie die de afnemer daaraan wenst te ontlenen.
Verder wijst de ACM erop dat voor gangbare aansluitingen van woningen en kantoorgebouwen (tot 10 MVA) de wet niet voorziet in een uitzondering op die verplichting voor de netbeheerder.
Argumenten van Liander met betrekking tot de interne organisatie en personeelstekorten zijn dan ook niet relevant. De netbeheerder dient ervoor te zorgen dat de aansluiting binnen de termijn van 18 weken is gerealiseerd.

Is de netbeheerder aansprakelijk voor de schade?

De wet biedt de ACM niet de mogelijkheid te oordelen over een schadeclaim. Deze dient te worden voorgelegd aan de rechter. Tot op heden is in de rechtspraak een tweetal uitspraken bekend waarin de netbeheerder ertoe is veroordeeld de geleden schade te vergoeden.
De rechtbank Arnhem is tot de conclusie gekomen dat de netbeheerder zonder meer verwijtbaar handelt en dus aansprakelijk is wanneer binnen de wettelijke termijn de aansluiting niet is gerealiseerd. In dat geval moest de netbeheerder de gederfde huur als schade vergoeden.
De rechtbank Rotterdam was het met die benadering eens, maar vond dat de netbeheerder wel eerst tijdig in gebreke moest worden gesteld. Toen bleek dat dat niet was gebeurd, heeft de rechtbank de vordering van de opdrachtgever toch afgewezen.

Conclusie

Een opdrachtgever die problemen ondervindt met een traag handelende netbeheerder doet er goed aan de netbeheerder direct te wijzen op de termijn van 18 weken in de Elektriciteitswet, bij voorkeur met een ingebrekestelling. Realiseert de netbeheerder vervolgens de aansluiting niet binnen de wettelijke termijn dan bestaat de mogelijkheid de netbeheerder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Die schade kan zijn de extra kosten die de aannemer in rekening brengt maar ook de gederfde huur van de woningen.
De Elektriciteitswet biedt hier dus de opdrachtgever die last heeft van het monopolie gedrag van de netbeheerder, een steuntje in de rug!

- door Marco de Boer

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten