Evaluatie Woningwet door VBTM Advocaten

VBTM Advocaten heeft in opdracht van de commissie-Van Bochove de juridische knelpunten van de Woningwet en het BTIV in kaart gebracht. De uitkomsten van ons onderzoek hebben we verwerkt in het rapport Onderzoek juridische effecten Woningwet. Het rapport is opgesteld door Hans van Doesburg, Rogier Goeman en Jos van den Mosselaar van VBTM Advocaten.

181120-artikel-hans-onderzoek.jpg

Wij concluderen dat de juridische problemen waar toegelaten instellingen tegenaan lopen vaak hun oorzaak vinden in het ontbreken van voldoende flexibiliteit in de regelgeving. De vaak limitatief en dwingend geformuleerde bepalingen van de Woningwet en het BTIV bieden de minister c.q. de Autoriteit woningcorporaties ook geen mogelijkheden tot afwijking daarvan. Een voorbeeld is de regelgeving rondom leefbaarheid: het BTIV bevat een strikt limitatieve opsomming van wat wordt gerekend tot leefbaarheidsbijdragen; afwijking daarvan is niet mogelijk. Ook bij duurzaamheidsvraagstukken zien toegelaten instellingen zich vaak geconfronteerd met de beperkingen van de Woningwet en het BTIV. Op het punt van verduurzaming is de Woningwet sterk gericht op het eigen bezit van de toegelaten instelling; de Woningwet biedt maar beperkte mogelijkheden om buiten het eigen bezit duurzaamheidsactiviteiten te ontplooien.

Om meer flexibiliteit en (regionaal) maatwerk rondom bijvoorbeeld leefbaarheid en duurzaamheid mogelijk te maken, pleiten wij er daarom voor dat toegelaten instellingen, naast de in de Woningwet en het BTIV opgesomde werkzaamheden, ook andere activiteiten mogen verrichten als dat de volkshuisvesting ter plaatste ten goede komt. Ook pleiten wij voor het opnemen in de Woningwet van een hardheidsclausule, die de mogelijkheid biedt om in specifieke situaties af te wijken van de Woningwet als strikte toepassing van die wet zou leiden tot een onbillijke of voor de volkshuisvesting ter plaatse onwenselijke uitkomst.

Het rapport van VBTM Advocaten maakt onderdeel uit van het rapport Evaluatie Woningwet: Kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke opgave van woningcorporaties van de commissie-Van Bochove.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten