Gemeenten krijgen meer invloed op samenstelling woningvoorraad

Op dit moment is er een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Het kabinet probeert nu door middel van een breed pakket aan maatregelen het aanbod aan huurwoningen in het middensegment te stimuleren. Onderdeel daarvan is het uitbreiden van de mogelijkheden voor gemeenten om via bestemmingsplannen te sturen op de woningvoorraad.

shutterstock-572835850.jpg

Sturen op categorieën woonruimte
Gemeenten kunnen in bestemmingsplannen sturen op bepaalde categorieën woonruimte. Tot op heden zijn deze categorieën beperkt tot sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap. Eind 2016 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld via een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) daaraan de categorie “geliberaliseerde huurwoningen voor middenhuur” aan toe te voegen. Het gaat dan om woningen met een aanvangshuurprijs van ten minste € 710,68 (prijspeil 2017), de zogenaamde liberalisatiegrens. Daarmee zouden gemeenten in bestemmingsplannen kunnen bepalen dat op aangewezen locaties alleen nog huurwoningen in het middensegment gerealiseerd mogen worden.

Rol woningcorporaties
Woningcorporaties mogen in beginsel sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in juli 2015 alleen nog maar huurwoningen realiseren tot aan de huurliberalisatiegrens. Alleen indien de markt het niet oppakt, en een bepaald minimumrendement kan worden gehaald, kan de woningcorporatie op verzoek van de gemeente ook duurdere huurwoningen realiseren. Uit de praktijk blijkt dat nog maar zeer weinig woningcorporaties van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving zijn veel woningcorporaties terug gegaan naar hun kerntaken en focussen ze zich niet meer op geliberaliseerde huurwoningen. 

Gemeenten kunnen niet zomaar bestaand legaal gebruik wegbestemmen. Dat betekent dat de nieuwe categorie met name relevant zal zijn voor nieuwbouwlocaties. Sturen op de woningvoorraad in een bestemmingsplan is een beperking van de gebruiksmogelijkheden maar heeft op zichzelf geen realisatieverplichting in zich. Ook vanuit de Woningwet zijn woningcorporaties niet verplicht om huurwoningen in het middensegment te realiseren als de markt het niet oppakt. De gemeente kan daarom wel verzoeken maar de woningcorporatie hoeft op dat verzoek niet in te gaan. Sturen op de realisatie van huurwoningen in het middensegment heeft dus alleen maar zin als hierover met de woningcorporatie afspraken zijn gemaakt (en wordt voldaan aan de eisen die de Woningwet daarbij stelt aan corporaties) dan wel een marktpartij actief is binnen de gemeente.

Vervolg
Op vrijdag 24 februari 2017 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat de ministerraad met de voorgestelde wijziging van het Bro heeft ingestemd. De voorgestelde wijziging wordt nu voor advies aan de Raad van State toegezonden.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten