Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023 blijft uitgangspunt

Een meerderheid in de  Eerste Kamer lijkt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke  Ordening te steunen in de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Afgelopen  dinsdag 28 juni 2022 voerde de Eerste Kamer hier een plenair  debat over. Of de Eerste Kamer met deze datum ook definitief akkoord  gaat, zal echter naar alle waarschijnlijkheid pas in oktober 2022 duidelijk  worden. 

180905-pk-omgevingswet.jpg

Géén definitief besluit
Minister De Jonge had de Eerste Kamer aanvankelijk verzocht om vóór 1 juli 2022 een besluit te nemen over het voornemen van het kabinet om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Tijdens het plenair debat werd duidelijk dat de Eerste Kamer hierover op dit moment nog géén definitief besluit kon en wilde nemen: voor de invoering van de wet moeten eerst de bekende ICT-problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het digitale (Omgevings)loket voor onder meer de aanvraag van omgevingsvergunningen, zijn opgelost en dat is nu niet het geval. Een meerderheid in de Eerste Kamer lijkt de uitkomsten van het Adviescollege ICT-toetsing af te willen wachten voor een definitief besluit wordt genomen over de datum waarop de Omgevingswet wordt ingevoerd. Deze resultaten worden echter pas in oktober 2022 verwacht.

Tijdens het plenair debat werd wel een  motie ingediend waarin uitgesproken wordt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft. De gedachte achter deze motie is om gemeenten, provincies en waterschappen de gelegenheid te geven de benodigde voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet te treffen en zodoende de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet geen vertraging te laten oplopen. Hoewel over de motie formeel aanstaande dinsdag 5 juli 2022 door de Eerste Kamer wordt gestemd, is nu al duidelijk dat de motie kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Eerste Kamer.

Steeds meer zorgen over de  invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023             
Intussen rijzen er steeds meer zorgen over de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Zo waarschuwde onlangs de Raad van State nog dat de invoering van de Omgevingswet per die datum zeer risicovol is. De invoering van de Omgevingswet zal onvermijdelijk tot (aanzienlijke) vertraging van omgevingsrechtelijke procedures leiden, hetgeen de aanpak van maatschappelijke opgaves op het gebied van woningbouw, energietransitie en de aanpak van de stikstofproblematiek op z’n minst niet ten goede zal komen. Daarnaast pleiten ook ambtenaren en uitvoerders van de Omgevingswet voor verder uitstel. Juist het bericht dat de Eerste Kamer pas in oktober 2022 definitief wil besluiten over de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, maakt de invoering van de wet per die datum in de ogen van ambtenaren onhaalbaar. Gemeenten, provincies en waterschappen zullen namelijk tot die tijd rekening moeten houden met twee scenario’s: invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 óf toch – wederom – uitstel.  

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u weten wat de inwerkingtreding van de Omgevingswet of juist de onduidelijkheid hierover voor gevolgen heeft voor uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Neem dan gerust contact op met Pieter Kok of Richard van Oevelen.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten