Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan Tweede Kamer aangeboden

In februari 2017 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Tweede Kamer. Er dient nog nadere praktische invulling te worden gegeven aan een aantal aspecten van die wet. Dat gebeurt door aanvullende regelgeving: het Besluit Wkb en de Regeling Wkb. Het ontwerp voor het Besluit Wkb is op 1 mei jl. aan de Tweede Kamer aangeboden (de Regeling Wkb zal later volgen). Dit vooruitlopend op de beoordeling van de wet door de Eerste Kamer, die zich hierover nog moet uitspreken.

shutterstock-268941425.jpg

Wijzigingen bestaande regelgeving door Besluit Wkb

Het Besluit Wkb zal het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit Crisis- en Herstelwet wijzigen. 

Het Besluit kwaliteitsborging regelt door middel van een wijziging van het Bouwbesluit 2012 onder andere:

  • de aanwijzing van de categorieën bouwwerken die onder het stelsel komen te vallen en waarmee het stelsel van start gaat;
  • aan welke minimumeisen een instrument voor kwaliteitsborging moet voldoen;
  • de procedure die de toelatingsorganisatie en instrumentaanbieders dienen te volgen bij de aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging;
  • welke gegevens een instrumentaanbieder dient te overleggen aan de toelatingsorganisatie en welke in een openbaar register worden opgenomen;
  • op welke wijze de kosten van de toelatingsorganisatie worden doorberekend aan een instrumentaanbieder;
  • welke gegevens de vergunninghouder bij de gereedmelding van een bouwwerk dient te overleggen aan het bevoegd gezag.

Daarnaast wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) ten aanzien van de plicht om bepaalde categorieën bouwwerken te toetsen aan het Bouwbesluit 2012 en wordt het BuChw gewijzigd ten aanzien van de gevolgen van kwaliteitsborging voor lopende projecten. Er is slechts beperkt voorzien in overgangsrecht.

Aanwijzen van categorieën bouwwerken

Het besluit wijst categorieën bouwwerken aan waarop het stelsel van toepassing is. Vooralsnog worden (kort samengevat) alleen relatief eenvoudige bouwwerken aangewezen, zoals woningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen en kleine infrastructurele werken. Gebouwen met gemengde functies (bv. wonen en winkels) vallen hier niet onder. 

Instrumenten voor kwaliteitsborging

De eisen met die zullen worden gesteld aan de instrumenten voor kwaliteitsborging zijn in het Ontwerpbesluit tevens verder uitgewerkt. De eisen aan deze instrumenten zullen in principe gelden voor alle bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen. De basis voor kwaliteitsborging is een risicobeoordeling die straks bij de aanvraag omgevingsvergunning zal worden overlegd. De toets aan de bouwtechnische vereisten is dan al geschied. De risicobeoordeling wordt in een borgingsplan beschreven, waarbij inspectiepunten en controlemomenten aangegeven worden die gebaseerd zijn op de risico’s die met het ontwerp, het bouwplan en de uitvoering samenhangen. 

Kwaliteitsborger

Vanwege de discussie over de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger is er gekozen voor een strikte onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, hetgeen betekent dat de borger zelf geen organisatorische, financiële of juridische binding mag hebben ten aanzien van het betreffende bouwproject (tenzij dat uit de overeenkomst tot kwaliteitsborging volgt). In de nog te verschijnen ministeriële regeling zullen nadere eisen worden opgenomen met betrekking tot opleiding, kennis en ervaring van kwaliteitsborgers.

Het ontwerpbesluit is te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2017/05/01/onwerpbesluit-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten