Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Tweede Kamer!

Op dinsdag 21 februari jl. stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel beoogt onder meer een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

shutterstock-290998670.jpg

Met name de verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is goed nieuws voor corporaties. Woningcorporaties lijden nu nog veel schade omdat aannemers na oplevering niet verantwoordelijk zijn voor gebreken, tenzij sprake is van een ‘verborgen gebrek’. Het nieuw stelsel zal leiden tot minder juridische conflicten over de aansprakelijkheid bij bouwgebreken en een duidelijkere positie van opdrachtgevers en aannemers.

Inzake het wetsvoorstel zijn vijf amendementen ingediend. Van de vijf ingediende amendementen werden er afgelopen dinsdag drie aangenomen. 

Aangenomen amendementen 
Het eerste aangenomen amendement (15) regelt dat een aannemer de gevolgen van een kennelijke fout in de opdracht (en de gevolgen hiervan) vooraf schriftelijk en op ondubbelzinnige wijze aan de opdrachtgever kenbaar moet maken. Het tweede amendement (16) stelt een risicobeoordeling van het beoogde bouwproject verplicht voor toekenning van een omgevingsvergunning voor het bouwen. Deze risicobeoordeling geeft gemeenten de kans om de handhavende taak vooraf inhoud en richting te geven. Het derde aangenomen amendement (17) verplicht de aannemer een overdrachtsdossier bij oplevering van het bouwwerk te verstrekken en vult enkele overige aspecten van de gereed melding van het bouwwerk aan. Deze drie aangenomen amendementen, allen afkomstig van Kamerlid De Vries (PvdA), worden door de Tweede Kamer wenselijk geacht en beogen de plichten van opdrachtnemers en de vergunningaanvrager onder toepassing van het beoogde stelsel nader in te vullen. 

Verworpen amendementen
Amendement 18, afkomstig van Kamerlid Ronnes (CDA), dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemers bij oplevering van een bouwwerk ernstig zou beperken is (zoals verwacht en na negatief stemadvies van Minister Plassterk) door de Tweede Kamer verworpen. Dit goed nieuws omdat dit de voorgenomen verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer zou ondermijnen.

Ook het amendement Bashir met het voorstel met betrekking tot het afgeven van een verplichte garantie door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever werd tijdens de stemmingen verworpen.

Wat nu?
De volgende stap richting de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel is de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel volgens planning op 1 januari 2018 in werking zal treden. Over de verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten