Gevolgen herziening Warmtewet voor woningcorporaties en andere verhuurders (3)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet inmiddels aangenomen; de Eerste Kamer heeft het nu in behandeling. De voorgenomen herziening heeft verregaande gevolgen voor woningcorporaties en andere verhuurders: zij zullen niet meer onder de Warmtewet vallen. Maar er wordt ook een nieuwe (compensatie)verplichting geïntroduceerd.

shutterstock-137115719.jpg

Verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s niet meer onder de Warmtewet

In mijn eerste bijdrage over het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet schreef ik al dat het wetsvoorstel erin voorziet dat verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de Warmtewet zullen vallen. Hetzelfde geldt voor VvE’s die warmte leveren aan hun leden en voor zogenaamde gemengde VvE’s: complexen met VvE’s waarin zowel eigenaren als huurders wonen waar warmte aan wordt geleverd.

In mijn tweede bijdrage kwam aan de orde dat de bepalingen die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van individuele meters en op de wijze van meten, van toepassing blijven op alle leveranciers, ook op verhuurders, VvE’s en gemengde VvE’s.

Nieuwe verplichtingen voor eigenaren van gebouwen met inpandig leidingstelsel 

Zijn hiermee alle bepalingen genoemd die voor corporaties en andere verhuurders nog van belang kunnen zijn na de voorgenomen herziening van de Warmtewet?
Nee: de herziening van de Warmtewet voorziet ook in nieuwe verplichtingen voor eigenaren van gebouwen waarin zich een inpandig leidingstelsel bevindt, dat wordt gebruikt voor het leveren van warmte.

Onderhoudsplicht

Deze gebouweigenaar wordt verplicht het inpandig leidingstelsel en de individuele aansluiting van de verbruiker op het inpandig leidingstelsel zodanig te onderhouden dat betrouwbare levering van warmte gewaarborgd is, tenzij de gebouweigenaar en de leverancier hierover andere afspraken maken.

Medewerking afsluiten

Ook dient de gebouweigenaar medewerking te verlenen aan het verzoek van een leverancier om een verbruiker die is aangesloten op zijn inpandig leidingstelsel af te sluiten van het inpandig leidingstelsel door:
1. zorg te dragen voor de afsluiting van de verbruiker van het inpandig leidingstelsel,
of
2. de leverancier toestemming te geven zorg te dragen voor de afsluiting van de verbruiker van het inpandig leidingstelsel. 

Compensatieverplichting gebouweigenaar

Belangrijker is wellicht nog dat bij herziening van de Warmtewet ook een nieuwe compensatieverplichting wordt geïntroduceerd voor eigenaren van gebouwen waarin zich een inpandig leidingstelstel bevindt, via welk stelsel door een derde warmte wordt geleverd.

Het voorstel voorziet er in dat wanneer zich een storing voordoet in het inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar, de verbruiker een compensatie ontvangt van de leverancier, maar de gebouweigenaar vervolgens aan de leverancier de kosten van de aan de verbruiker betaalde compensatie dient te vergoeden.

Kortom: middels de herziening van de Warmtewet wordt een nieuwe compensatieverplichting geïntroduceerd, waarmee corporaties en andere verhuurders geconfronteerd kunnen worden in hun hoedanigheid van gebouweigenaar (en dus niet als leverancier).

Uitzondering: afspraken over onderhoud

Het herzieningsvoorstel voorziet wel uitdrukkelijk in de mogelijkheid om af te wijken van dit uitgangspunt. De gebouweigenaar en de leverancier kunnen afspraken maken over het onderhoud van het inpandig leidingstelsel en de individuele aansluiting van de verbruiker daarop, die tot gevolg hebben dat de leverancier hiervoor verantwoordelijk is. In dat geval blijft de compensatieverplichting ook voor rekening van de leverancier. 

Conclusie

Corporaties en andere verhuurders die eigenaar zijn van een gebouw waarin een inpandig leidingstelsel is gelegen door middel waarvan door een externe leverancier warmte wordt geleverd, worden op basis van het voorstel voor de herziening van de Warmtewet verplicht:
- dit leidingstelsel naar behoren te onderhouden;
- bij een storing in het inpandig leidingstelsel, aan de leverancier de compensatie te vergoeden die hij aan verbruikers moet uitkeren.

Dit kan met name spelen in complexen waarin door een derde partij rechtstreeks warmte wordt geleverd aan de huurder, zoals bij stadsverwarming of WKO-installaties die door derden worden geëxploiteerd.

Advies aan gebouweigenaren is dan ook om in dergelijke gevallen te bezien of het verstandig is om de leverancier verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van het inpandig leidingstelsel, waarbij de compensatieverplichting ook voor rekening van de leverancier blijft.

Het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet is te vinden via deze link.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten