Invoering nieuwe Warmtewet uitgesteld

Onlangs heeft de ACM een brief gepubliceerd1 waaruit blijkt dat de invoering van de nieuwe Warmtewet wordt uitgesteld. Dit komt doordat de ACM verwacht meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van de nieuwe wet en het vaststellen van de nieuwe tarieven. De ACM verwacht pas per 1 januari 2020 de nieuwe tarieven te kunnen publiceren.

shutterstock-30206625-radiator.jpg

Uitwerking wet ingewikkeld

De Eerste Kamer heeft begin juli 2018 de wijzigingen in de Warmtewet aangenomen. In de Warmtewet is geregeld dat veel onderwerpen verder worden uitgewerkt in andere wetgeving zoals het Warmtebesluit en de Warmteregeling.
Een eerste concept van het Warmtebesluit is inmiddels gepubliceerd. Deze regeling bevat uitgangspunten voor de manier waarop de nieuwe tarieven straks door de ACM zullen worden vastgesteld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de maximumprijs die voor de levering van koude aan een afnemer in rekening mag worden gebracht. Ook de aansluitbijdrage die een leverancier mag vragen voor de aansluiting op een nieuw of op een bestaand warmtenet zal straks bepaald worden door de ACM. Het uitwerken van die uitgangspunten kost de ACM veel meer tijd dan verwacht, omdat cijfers uit de markt moeten worden verzameld en overleg moet worden gevoerd met de betrokken partijen.
Naar verwachting zal de Minister de wijzigingen in de Warmtewet niet in werking laten treden zolang de ACM haar werkzaamheden nog niet heeft afgerond.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

In de nieuwe Warmtewet vallen verhuurders, waaronder woningcorporaties, niet langer onder de Warmtewet. Corporaties mogen vanaf dat moment de kosten voor de warmtelevering aan huurders in rekening brengen op basis van het Besluit Servicekosten. De Minister heeft aangekondigd dat ook het Besluit Servicekosten nog zal worden aangepast. De Minister vindt dat corporaties ook de onderhoudskosten en investeringen in de warmteinstallaties moeten kunnen doorberekenen aan de huurders. Inmiddels is een concept-ontwerp-besluit servicekosten ter internetconsultatie voorgelegd. Partijen kunnen daarop reageren tot 7 september 2018.
Zolang de nieuwe Warmtewet echter niet in werking treedt blijven corporaties dus gewoon onder de huidige Warmtewet vallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco de Boer.

Brief ACM d.d. 20 juli 2018

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten