Overlast door huurder met psychische problematiek

Verhuurders, met name woningcorporaties, worden vaak geconfronteerd met huurders die psychische problemen hebben en ernstige overlast veroorzaken. Als de hulp en/of zorgverlening er niet tijdig in slaagt om verandering in de situatie te brengen, is een procedure tot ontruiming soms noodzakelijk.

ontruiming.jpg

Uitspraak 6 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:5673)
In deze zaak startte de verhuurder (woningcorporatie Stichting Oosterpoort Wonen) een kort geding procedure tot ontruiming van de woning tegen twee huurders, een broer en zus, waarvan alleen de zus ernstige overlast veroorzaakte. De zus stelde in de procedure dat zij kampt met medische en psychiatrische problemen, waaronder een depressie en PTSS met gevarieerde psychotische zingeving. Zij had nog geen concreet zicht op plaatsing in een passende woonomgeving en de advocaat van de huurders verklaarde ter zitting dat hij niet kon begrijpen waarom de hulp- en zorgverlening niet eerder had ingegrepen.

De kantonrechter overwoog dat de psychiatrische problematiek niet betekent dat daardoor ontruiming in geen geval kan worden toegewezen. Het kwam aan op een belangenafweging.

In het kader van die belangenafweging overwoog de kantonrechter dat de verhuurder niet alleen een verantwoordelijkheid heeft jegens deze huurders, maar ook jegens hun omwonenden die tevens huurder van haar zijn. De kantonrechter nam in de overwegingen mee dat het leven van omwonenden ernstig is verstoord door de overlast en dat de verhuurder verplicht is om maatregelen te nemen om een eind te maken aan die overlast. De kantonrechter vond het belang van de verhuurder om de woning te ontruimen zwaarder dan het belang van de huurders om daar te kunnen blijven wonen en wees de vordering tot ontruiming van de woning dus toe. Hierbij merkte de kantonrechter tot slot op dat het feit dat de broer geen overlast veroorzaakt niet in de weg staat aan de ontruiming, omdat hij op grond van de huurovereenkomst hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Afsluiting
Menig woonconsulent/sociaal beheerder komt veelvuldig dit soort kwesties tegen in zijn of haar werk. Waar sprake is van kwetsbare personen, zijn woningcorporaties over het algemeen geduldig en sturen zij aan op ingrijpen door de hulp- en zorgverlening. Helaas leert de praktijk echter dat hier vaak geruime tijd overheen gaat en dat de middelen beperkt zijn als de overlastgevende huurder niet vrijwillig hulp en zorg accepteert, terwijl omwonenden al die tijd in de overlast blijven zitten. Deze uitspraak laat zien dat de rechter diverse omstandigheden laat meewegen en dat psychiatrische problematiek van een huurder niet aan ontruiming van de woning in de weg hoeft te staan.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten