Update wijziging huursombenadering

Medio oktober schreef ik over een aankomende wijziging van de huursombenadering. Daarmee wordt de stijging van de huursom bij woningcorporaties gemaximeerd op het inflatiepercentage. Bedoeling van de wetgever was dat de wijziging per 1 januari 2020 in werking zou treden; helaas is dat tijdstip niet gehaald.

shutterstock-127556831.jpg

Op 17 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetswijziging. Op grond van uitlatingen van de minister is er daarbij vanuit gegaan dat het wetsvoorstel – na aanname door de Eerste Kamer – met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2020, in werking treedt. Inmiddels is gebleken dat inwerkingtreding per die datum niet mogelijk is, nu de wet daar niet in voorziet.

Desgevraagd heeft de minister voor Milieu en Wonen recentelijk verklaard1, dat er geen consequenties zijn te verwachten van ‘het ontbreken van terugwerkende kracht’, mits de wet in elk geval voor 1 april 2020 in werking treedt. Nu de maximale huursomstijging berekend wordt over het gehele kalenderjaar 2020 – en woningcorporaties gebruikelijk voor 1 mei (2020) aan huurders een voorstel moeten doen voor de jaarlijkse huurverhoging – dient, aldus de minister, wel vóór 1 april 2020 duidelijk te zijn of deze wetswijziging daadwerkelijk doorgang vindt. Als de wetswijziging niet voor die datum zijn beslag krijgt, geldt de voorgestelde wetswijziging pas voor het kalenderjaar 2021.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat de stijging van de huursom beperkt wordt tot het inflatiepercentage. Over 2019 bedraagt de inflatie 2,6%, hetgeen – indachtig het akkoord - zou betekenen dat de maximale huursomstijging over 2020 maar maximaal 2,6% mag bedragen. Mocht onverhoopt de wetswijziging niet voor 1 april 2020 zijn beslag krijgen, dan zal de maximale huursomstijging voor woningcorporaties over 2020 worden vastgesteld op de wijze waarop dat voorheen gebeurde. In dat geval bedraagt de maximale huursomstijging in 2020 3,6% (inflatie 2,6% plus 1%).

Als u vragen heeft over dit artikel, of over andere Woningwet-kwesties, kunt u contact opnemen met Jos van den Mosselaar (j.van.den.mosselaar@vbtm.nl; 088 33 58 800).

______________________________________________

1 EK 2019-2020  35254 onder B

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten