Wetswijziging over de Huurcommissie. Deel II: verhuurdersbijdrage

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel tot verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurdersbijdrage. Het is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. In een eerdere bijdrage berichtten wij al over het wetsvoorstel.

shutterstock-299616494.jpg

In drie delen zullen wij het wetsvoorstel uitlichten. Het eerste deel ging over de legeskosten, dit tweede deel gaat over de verhuurdersbijdrage en het derde deel zal gaan over bemiddeling en klachtbehandeling door de Huurcommissie.

Verhuurdersbijdrage

De Huurcommissie wordt momenteel voor 95% door het Rijk gefinancierd. De overige 5% zijn inkomsten uit de legeskosten die de verliezende partij aan de Huurcommissie verschuldigd is. Deze systematiek gaat veranderen: de overheid wil toewerken naar een kleinere bijdrage vanuit het Rijk en streven naar een bijdrage van 50%. De andere 50% moet door verhuurders worden gedragen. De Huurcommissie zal die gelden incasseren bij verhuurders. De Belastingdienst zal de nodige gegevens daarvoor aan de Huurcommissie verstrekken.

Per meetellende huurwoning voor de verhuurdersbijdrage zal ongeveer € 3,- per jaar door de verhuurder moeten worden betaald. De verhuurder moet op uiterlijk 31 december van het bijdragejaar de voor hem vastgestelde bijdrage hebben voldaan.

Heffingsvrije voet van 50 woningen

Verhuurders die 50 woningen of minder in hun portefeuille hebben zijn vrijgesteld van het betalen van de verhuurdersbijdrage. Met deze norm wordt aangesloten bij de vrije voet voor de verhuurdersheffing. De peildatum van het woningbestand is 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verhuurdersbijdrage moet worden betaald.

Onzelfstandige wooneenheden, geliberaliseerde woningen en huurwoningen met een gebruik dat van korte duur is, tellen sowieso niet mee bij de bepaling van het aantal woningen.

Tegemoetkomingen

Om verhuurders tegemoet te komen, wordt het basistarief van de legeskosten verlaagd van € 450,- naar € 300,-. Verhuurders die veel gebruik maken van de Huurcommissie zullen daarentegen een kostendekkend legestarief moeten betalen (dat op € 1400,- lijkt uit te komen). Meer informatie daarover vindt u in deel 1 van deze reeks.

Conclusie

Al met al verandert er het nodige in de financieringssystematiek van de Huurcommissie. Het kan zijn dat een van u verlangde financiële bijdrage leidt tot het willen inwinnen van advies bij ons.

Bij vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met Tanja de Groot of Pepijn Eymaal.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten