Wijziging huursombenadering aangenomen

In juli 2019 heeft de Minister van BZK een wijziging van de Woningwet aanhangig gemaakt, waarin de uitwerking van het eerder door AEDES en de Woonbond gesloten Sociaal huurakkoord 2018 is opgenomen. In oktober 2019 schreef ik daar al over (wijziging huursombenadering). 

shutterstock-127556831.jpg

Onlangs berichtte ik dat het de wetgever niet gelukt is deze wijziging in te voeren met ingang van 1 januari 2020 (update wijziging huursombenadering). Desgevraagd verklaarde de minister toen dat een latere inwerkingtreding niet tot problemen zou behoeven te leiden, mits de wet in elk geval voor 1 april 2020 in werking treedt.

Eerder deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Woningwet; ruim voor 1 april 2020. Aldus is de weg vrij om deze wetswijziging op korte termijn in werking te laten treden. Daarvan uitgaande bedraagt de huursomstijging over 2020 maximaal 2,6%. De wet biedt de minister daarnaast de mogelijkheid de huursomstijging hoger te laten uitvallen. Dat kan indien op voorstel van de woningcorporatie – bij de totstandkoming van prestatieafspraken – over een hogere stijging van de huursom een afspraak is gemaakt. Die extra stijging bedraagt in elk geval niet meer dan 1%; het exacte percentage zal in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) worden opgenomen. Met de inwerkingtreding van de wet vindt ook een wijziging plaats in de wijze waarop de stijging van de huursom berekend wordt. Zie daarvoor eerder genoemde weblog ‘wijziging huursombenadering’. Die wijziging is van belang bij bepaling van de hoogte van het jaarlijkse huurverhogingspercentage.

Als u vragen heeft over dit artikel, of over andere Woningwet-kwesties, kunt u contact opnemen met Jos van den Mosselaar (j.van.den.mosselaar@vbtm.nl; 088 33 58 800).

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten