Geen aanbestedingsplicht inzake de productie van en groothandel in elektriciteit

Energiebedrijven dienen hun opdrachten in het kader van "relevante activiteiten" Europees aan te besteden conform Deel 3 Aanbestedingswet 2012 (Richtlijn 2014/25/EU). Dat geldt bijvoorbeeld voor de productie en verkoop van elektriciteit (zie artikel 3.2 Aw).

180129-stukje-om.jpg

Verlenen vrijstelling door Europese commissie

Dergelijke opdrachten behoeven niet te worden aanbesteed als de Europese Commissie dat bepaalt (zie artikel 3.21 lid 1 Aw en artikel 34 / 35 lid 3 Richtlijn 2014/25/EU).

In artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU is het volgende bepaald: Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten voor in de artikelen 8 tot en met 14 bedoelde activiteiten indien de lidstaat of de aanbestedende instantie die het verzoek krachtens artikel 35 heeft ingediend, kan aantonen dat de activiteit in de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, rechtstreeks blootstaat aan concurrentie op marktgebieden waarvoor de toegang niet beperkt is.

Verzoek tot vrijstelling betreffende de productie van en groothandel in elektriciteit

Op 30 januari 2017 hebben Eneco B.V., N.V. Nuon Energy en DONG Energy A/S een verzoek tot vrijstelling ingediend betreffende de productie van en groothandel in elektriciteit in Nederland.

De Europese Commissie is van mening dat de Nederlandse markt voor de productie van en de groothandel in energie voldoende is geliberaliseerd en heeft om die reden besloten dat in dat kader niet langer een aanbestedingsplicht bestaat. Het besluit geldt vanaf 13 december 2017 en is dus al ingegaan.

Gevolg vrijstelling

Het gevolg is dat bedrijven als Eneco en Nuon hun bovendrempelige opdrachten in het kader van de productie en groothandel in elektriciteit in Nederland niet langer behoeven aan te besteden.

Let wel, opdrachten voor bijvoorbeeld de aanleg en exploitatie van zonnepanelen bestemd voor eigen gebruik (inkoop elektriciteit) moeten aanbestedende diensten (bij overschrijding van het drempelbedrag) nog wel gewoon aanbesteden. 

N.B. Eneco B.V., N.V. Nuon Energy hebben eveneens op 30 januari 2017 voor de detailhandel in elektriciteit (en gas) een afzonderlijke vrijstelling aangevraagd bij de Europese Commissie. Over deze aanvraag heeft de Europese Commissie nog geen beslissing genomen.

Uiteraard houden wij u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met  Onno Molders.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten