WKB geldt per 1 januari 2024 ook voor vergunningplichtige verbouwingen

Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het privaatrechtelijke deel (o.a. aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht) gaat direct voor alle bouwwerken gelden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. inschakelen kwaliteitsborger, dossier bevoegd gezag) treedt per 1 januari 2024 enkel in werking voor nieuwbouw en vergunningplichtige verbouwingen van grondgebonden bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1).

190911-afbeelding-pk.jpg

Overgangstermijn niet meer nodig
Eerder zou de Wkb voor vergunningplichtige verbouwingen 6 maanden ná 1 januari 2024 ingaan. Nu gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers aangeven dit niet langer nodig of wenselijk te vinden, laat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in zijn brief aan de Eerste Kamer weten dat deze overgangstermijn komt te vervallen.

Geen wettelijke regeling voor deelopleveringen
In dezelfde brief geeft de minister ook aan dat hij niet van plan is om een wettelijke regeling te maken voor deelopleveringen. Bijvoorbeeld een nieuwbouw- of verbouwingsproject dat in delen wordt opgeleverd. Bij het opleveren van de eerste woningen is het project immers nog niet afgerond en kan de kwaliteitsborger geen verklaring afgeven.

Als “oplossing” ziet de Minister dat de gemeente, als er geen signaal is van de kwaliteitsborger, ervanuit mag gaan dat de woningen voldoen. Bovendien is er zicht op legalisatie: na ingebruikname van de laatste woning volgt wél de verklaring en een compleet dossier bij het bevoegd gezag. In dat geval zal handhavend optreden van de gemeente achterwege kunnen, en veelal moeten, blijven.

Deze “oplossing” van de minister werkt verschillen tussen gemeenten in de hand, terwijl opdrachtgevers en aannemers juist gebaat zijn bij een uniforme werkwijze. Dit is een aandachtspunt en de praktijk moet uitwijzen of niet later alsnog een wijziging van de regelgeving noodzakelijk is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met Onno Molders.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten