Internetconsultatie herziening Warmtewet

Op 6 juli jl. is de internet consultatie voor de herziening van de Warmtewet gestart. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet worden de knelpunten opgelost,zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen.Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

shutterstock-350029709.jpg

Met de herziening wordt beoogd de regelgeving meer in lijn met de gewenste energietransitie te brengen en knelpunten in de huidige praktijk weg te nemen. 

Belangrijkste verwachte effecten zijn:

  • Verduidelijking van de werking van de wet voor alle betrokkenen;
  • Verduidelijking en verbetering van de tariefbescherming voor afnemers;
  • Vermindering van het aantal partijen dat op grond van de warmtewet aangemerkt wordt als leverancier;
  • Vermindering van de (administratieve) lasten voor die partijen die niet langer als leverancier aangemerkt worden;
  • Vergroten van mogelijkheden voor partijen om experimenten uit te voeren die bij kunnen dragen aan verdere verduurzaming van de warmtevoorziening;
  • Verbeteren van de bescherming van afnemers door invoering van tariefregulering voor de aansluiting op een warmtenet, de afsluiting van een warmtenet en het beschikbaar stellen van afleversets;
  • Verbetering van de mogelijkheden voor nieuwe producenten om toegang tot warmtenetten te krijgen.

Doel van de consultatie is om alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel. De reacties worden betrokken bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel.

De internetconsultatie loopt tot 17 augustus 2016. Zie voor meer informatie: https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten