Invoering van de Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2023

Na het zeer kritische rapport van het Adviescollege ICT-toetsing kwam het niet meer heel onverwacht: de invoering van de Omgevingswet wordt door het kabinet (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2023. Dit liet minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge afgelopen vrijdag 14 oktober 2022 in een brief aan de Eerste Kamer weten. Zes maanden extra tijd zou voldoende mogelijkheid moeten bieden om te testen en te oefenen met het nieuwe digitale stelsel en te voorzien in extra ondersteuning voor de bevoegde gezagen.

180905-pk-omgevingswet.jpg

Blijvende problemen rond het nieuwe digitale stelsel
De aanhoudende problemen rond de invoering van de Omgevingswet schuilen in de implementatie van en het werken met het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanuit het DSO moet straks iedereen met één druk op de knop álle regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving die van toepassing is op een bepaald perceel kunnen raadplegen. Zo moet het DSO gebruikt kunnen worden om te achterhalen of je als initiatiefnemer voor een bepaalde activiteit al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt of melding moet doen. Daarnaast zal het DSO ook gebruikt worden voor het aanvragen van omgevingsvergunningen of het indienen van een melding. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient het DSO dan ook als vervanging voor het Omgevingsloket (online), het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.

Het Adviescollege ICT-toetsing concludeerde in zijn rapport van maandag 10 oktober 2022 echter dat nog altijd onvoldoende zekerheid bestaat over de stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van het DSO. De tijdelijke alternatieve maatregelen (zogenoemde “TAM’s”) die zijn genomen om wél tot invoering van de Omgevingswet over te kunnen gaan, blijken nog onvoldoende soelaas te bieden. Zo’n TAM moet waarborgen dat uitvoeringsprocessen van overheden die bepaalde onderdelen van de DSO nog niet kunnen gebruiken, doorgang kunnen vinden. Het Adviescollege ICT-toetsing sprak zich in zijn rapport niet uit over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en omschreef de besluitvorming over de invoeringsdatum als een lastig dilemma. Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert wel om de tijd te nemen voor een fundamentele ‘heroriëntatie’ indien gekozen wordt voor (verder) uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij gebrek aan steun hiervoor bij medeoverheden en het bedrijfsleven, kiest minister Hugo de Jonge hier echter nadrukkelijk niet voor.

Hoe nu verder?
Minister Hugo de Jonge gaat een nieuw ontwerpbesluit met 1 juli 2023 als inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opstellen en zal dit ontwerpbesluit wederom voorhangen bij zowel de Tweede als Eerste Kamer. De beide Kamers zijn dan aan zet om zich hierover uit te spreken. Minister De Jonge beoogt vervolgens ‘zo vroeg mogelijk in 2023’ definitieve duidelijkheid te hebben over de datum van inwerkingtreding. Vooralsnog laat in ieder geval de grote stelselherziening die de Omgevingswet teweeg beoogt te brengen, nog even op zich wachten. Hierbij moet ook gedacht worden aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (ter vervanging van het Bouwbesluit 2012) die dus vooralsnog niet in werking zullen treden. VBTM Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gevolgen heeft of kan hebben voor uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Neem dan gerust contact op met Richard van Oevelen of één van onze andere specialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten