Nieuwe aanbestedingsregelgeving in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de herziene versie van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en de ARW 2016 van kracht geworden.

De herziening is het gevolg van de wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen waartoe in 2014 door Europa is besloten.

nieuwe-aanbestedingsregelgeving-in-werking.png

De aanbestedingswet 2012 is onder meer op de volgende punten gewijzigd:

  • toegevoegd is dat de periode waarover referentie-opdrachten mogen uitstrekken, langer mag zijn dan 5 jaar voor werken en 3 jaar voor leveringen en diensten indien dit nodig is om voldoende concurrentie te laten plaatsvinden;
  • het enige gunningscriterium is EMVI (dit kan ook zijn laagste kosteneffectiviteit of de laagste prijs, mits gemotiveerd);
  • de Nederlandse eigen verklaring wordt vervangen door een Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
  • er is aandacht voor integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling;
  • vanaf 1 juli 2017 wordt elektronisch aanbesteden verplicht;
  • het wordt mogelijk om keurmerken (bijv. milieu, sociaal, etc.), mits proportioneel, te eisen;
  • de mogelijkheid komt om het aantal percelen dat een ondernemer gegund kan krijgen te beperken;
  • wat een wezenlijke wijziging van een opdracht is, wordt nader gespecificeerd.

De tekst van de herziene Aanbestedingswet 2012 vindt u hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01.

De nieuwe versies van de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016 vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.pdf


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten