Onderverhuur via airbnb toegestaan?

Eerder heeft mijn collega Rogier Goeman stil gestaan bij verhuringen van huurwoningen via airbnb en de vraag of en op welke gronden een verhuurder daartegen kan optreden. Aanleiding was een uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam, waarin een vordering tot ontruiming in kort geding werd toegewezen. Ik verwijs u naar het bericht op onze website van 23 februari 2015.

Recent heeft ook de kantonrechter Rotterdam zich over een soortgelijke kwestie gebogen. Een huurder van een sociale huurwoning verhuurde delen van haar woning onder aan toeristen via airbnb. De verhuurder start een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Zonder succes. De vorderingen worden afgewezen. Hoewel de rechter overweegt dat er wel sprake is van een tekortkoming (handelen in strijd met contractueel onderverhuurverbod en de woonbestemming) concludeert de rechter dat de aard en omvang van de overtreding de gevorderde ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Daarbij laat de rechter de volgende aspecten meewegen.

De huurder woont al 21 jaar in de woning. Het ging slechts om verhuur van delen van de woning voor relatief korte periodes. Daarnaast heeft de huurder in die perioden steeds haar hoofdverblijf in de woning behouden en was er dan ook geen sprake van onttrekking van de huurwoning aan de sociale woningmarkt. Verder was er geen overlast en vindt de rechter het belangrijk dat de huurder na de eerste sommatie de verhuringen via airbnb direct heeft beëindigd. Het argument dat een huurder niet hoort te profiteren van een sociale huurwoning acht de rechter onvoldoende gewicht in de schaal leggen. Tot slot vraagt de rechter zich af hoe het voor een huurder duidelijk moet zijn dat ook verhuur via airbnb onder het klassieke onderverhuurverbod valt, zoals dat in de meeste algemene huurvoorwaarden is opgenomen.

Belangrijke les die de rechter verhuurders dan ook meegeeft in zijn vonnis is dat de beoordeling van de aard en omvang van de tekortkoming anders kan uitpakken als verhuurders duidelijk(er) communiceren dat zij ook onderverhuur via airbnb niet aanvaarden. Dus verhuurders, doe hier je voordeel mee! Laat je huurders weten via de website en/of het bewonersblad dat ook onderverhuur via airbnb niet wordt toegestaan en zal leiden tot een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Heeft u vragen over verhuur via airbnb of wilt u een procedure opstarten tegen een huurder die via airbnb zijn woning onderverhuurt, dan kunt u contact opnemen met mr. Tanja de Nijs.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten