Update tijdelijke contracten Wet doorstroming huurmarkt

Wij hebben u al verschillende keren geïnformeerd over de mogelijkheden van tijdelijke huur op grond van de Wet doorstroming huurmarkt, die op 1 juli jl. in werking is getreden.

modelcontract.png

VBTM Advocaten heeft in opdracht van Aedes en Platform 31, 6 modelcontracten ontwikkeld die op onze site zijn te downloaden:

 1. Jongerencontract
 2. Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar
 3. Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar
 4. Huurovereenkomst voor grote gezinnen
 5. Huurovereenkomst voor promovendi
 6. Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen

Ik benadruk dat woningcorporaties op grond van artikel 48 lid 2 van de Woningwet slechts tijdelijke contracten voor zelfstandige woningen uit het DAEB-segment (model 2) mogen aangaan als de huurder behoort tot één van de in artikel 22a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting genoemde doelgroepen. Dat zijn de volgende:

 • Huurders die voor hun werk of studie tijdelijk elders binnen Nederland of afkomstig uit het buitenland in Nederland, werken of studeren;
 • Huurders die in verband met renovatie als bedoeld in artikel 7:220 lid 2 BW tijdelijk hun woning moeten verlaten;
 • Huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang;
 • Huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbare urgente huisvestingsbehoefte;
 • Huurders met een tweede of laatste kans huurovereenkomst of met woonbegeleiding.

Met deze groepen mogen woningcorporaties voor woningen uit het DAEB-segment geen huurovereenkomsten aangaan als bedoeld in artikel 7:232 lid 2 Burgerlijk Wetboek (aard-korte-duur).

Bovenstaande beperking tot doelgroepen en het verbod om met die doelgroepen aard-korte-duur contracten aan te gaan, geldt ook als een woning uit het DAEB-segment niet door de corporatie zelf wordt verhuurd maar via een intermediair. Dit staat nu nog niet duidelijk in de wet, maar dat zal door middel van de Veegwet worden rechtgezet.

Als u vragen hierover heeft of als u hulp nodig heeft bij het aanpassen van een model, dan kunt u contact met Georgie Geurts opnemen.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten