Wederom een nieuwe datum voor invoering Omgevingswet: 1 januari 2024

Nadat drie maanden geleden duidelijk werd dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar zou worden uitgesteld, had minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gisteren, donderdag 26 januari 2023, aan zowel de Tweede als Eerste Kamer eenzelfde boodschap: de invoering van de Omgevingswet wordt wederom uitgesteld tot 1 januari 2024. Tegelijkertijd lijkt het onderliggende digitale stelsel, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), nu wel gereed te zijn voor invoering van de wet. Zou 1 januari 2024 het er dan toch van gaan komen? 

180905-pk-omgevingswet.jpg

Nog verder uitstel komt snel
In oktober 2022 gaf De Jonge aan ‘zo vroeg mogelijk in 2023’ definitieve duidelijkheid te willen hebben over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle betrokken partijen hebben deze duidelijkheid zo snel mogelijk nodig om zorgvuldig de cruciale stappen te zetten om de werkprocessen op de inwerkingtreding van de wet voor te bereiden en zowel kennis als personeel in de organisatie vast te houden. Daarnaast hebben initiatiefnemers bij planvorming en vergunningverleningstrajecten zekerheid nodig over het wettelijk regime dat hierop van toepassing is of gaat zijn. Dit verklaart waarom De Jonge zo snel na zijn bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en verschillende koepels en brancheverenigingen uit het bedrijfsleven een nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ter goedkeuring aan zowel de Tweede als Eerste Kamer voorlegt. Met de nieuwe datum van 1 januari 2024 komt De Jonge tegemoet aan de wens van verschillende uitvoeringsorganisaties om minimaal 6 maanden voor de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet zekerheid te hebben. Het Rijk, de medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich dan ook nu unaniem achter de nieuwe datum.

Het DSO zou technisch voldoende gereed zijn
In het voorstel voor de nieuwe datum heeft De Jonge meegewogen dat uit een derde serie van intensieve testen – die door een externe partij is gevalideerd – zou zijn gebleken dat het DSO technische voldoende gereed is om de Omgevingswet op een verantwoorde wijze in werking te kunnen laten treden. Er zijn geen blokkerende zaken aangetroffen die hier nog aan in de weg zouden kunnen staan. Dat betekent overigens niet dat het DSO nu ‘af’ is: in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het DSO nog doorontwikkeld en verbeterd, waarbij doorlopend getest wordt. Daarbij zullen uiteindelijk de gebruikerservaringen ook van grote waarde zijn voor het verder verbeteren van het systeem.

Het woord is aan de Tweede en Eerste Kamer
De nieuwe datum van 1 januari 2024 is verwerkt in een nieuw ontwerp van het Koninklijk Besluit waarmee de Omgevingswet uiteindelijk wordt ingevoerd. Daarmee is nu het woord aan de Tweede en Eerste Kamer om zich over deze datum uit te spreken en deze al dan niet goed te keuren. Uiteraard houdt VBTM deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Gevolgen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Aangezien eerder besloten is de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen tegelijkertijd te laten plaatsvinden met de invoering van de Omgevingswet, wordt vermoed dat 1 januari 2024 ook van deze wet de invoeringsdatum zal worden. Hier is echter in de berichtgeving van De Jonge nog met geen woord over gesproken. Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat, brengen wij u hier uiteraard van op de hoogte.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat dit nieuwe uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gevolgen heeft of kan hebben voor uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Neem dan gerust contact op met Richard van Oevelen of één van onze andere specialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten