Woningcorporaties bevrijd van Warmtewet?

Als het aan de Minister ligt, vallen woningcorporaties met hun blokverwarmingsinstallaties binnenkort niet meer onder de Warmtewet.
De Minister vindt dat de huurders genoeg beschermd worden door het Huurrecht en dat de Warmtewet daaraan niets toevoegt. Moeten woningcorporaties nu weer terug naar de situatie van voor inwerkingtreding van de Warmtewet? Of hebben zij een keuze?

woningcorporaties-bevrijd-van-warmtewe.png

De Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden heeft met name voor verhuurders hoge administratieve lasten opgeleverd. Zij waren naast verhuurder door deze wet ook ineens warmteleverancier geworden. Naast de huurovereenkomst moeten zij een aparte leveringsovereenkomst sluiten.
Uit de evaluatie van de Warmtewet die de Minister in februari 2016 aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd bleek al dat de Minister van plan was de woningcorporaties gedeeltelijk vrij te stellen van het regime van de Warmtewet (zie publicatie: Warmtewet ingrijpende wijzigingen staan op stapel). 

Uit het conceptwetsvoorstel dat nu ter consultatie door de Minister is voorgelegd, blijkt dat de Warmtewet niet van toepassing is op verhuurders wanneer: “de warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst”.In dat geval zijn woningcorporaties wel gebonden aan de regeling met betrekking tot de bemetering en de afrekening van warmtekosten zoals opgenomen in artikel 8 en 8a van de Warmtewet.
De Minister heeft tot 17 augustus 2016 alle belanghebbenden de kans gegeven op het wetsvoorstel te reageren.Het is de bedoeling dat na de internetconsultatie en het advies van de Raad van State eind 2016 het wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

Veel corporaties zullen opgelucht ademhalen dat een aantal knellende regelingen uit de Warmtewet straks niet langer van toepassing zullen zijn.
Daarbij gaat het om de systematiek met betrekking tot maximumprijs en het betalen van compensatie bij het uitvallen van de warmtelevering.
Corporaties zullen straks weer vrij zijn om de warmtekosten aan de huurder in rekening te brengen op de wijze zoals dat altijd is gedaan.
Het is dan niet meer nodig een aparte leveringsovereenkomst te sluiten of algemene leveringsvoorwaarden te gebruiken voor de warmtelevering.Verder zijn woningcorporaties dan niet langer gebonden aan een aparte geschillencommissie voor de warmtelevering.
De Minister vindt dat de geschillen behandeld kunnen worden door de Huurcommissie omdat de meeste geschillen toch betrekking hebben op de kosten van de warmtelevering. Andere geschillen kunnen partijen zo nodig voorleggen aan de burgerlijke rechter. De Minister vindt dat er geen aanleiding is voor een aparte geschillenregeling bij warmtelevering.

Kunnen corporaties ervoor kiezen om onder de Warmtewet te blijven?

Er zullen ook corporaties zijn die niet blij zijn met dit voorstel. Veel corporaties hebben de wet gevolgd en de warmtelevering niet langer opgenomen in de huurovereenkomst maar aparte leveringsovereenkomsten gesloten met hun huurders. Deze corporaties rekenen af volgens de systematiek van de Warmtewet.
Zij voldoen dus ook niet aan de voorwaarde dat de warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst. Daarvoor hebben zij immers een aparte leveringsovereenkomst met de huurder gesloten. Kunnen zij nu geen gebruik maken van de vrijstelling in het wetsvoorstel? Dat is onduidelijk. Een andere vraag is of corporaties ervoor kunnen kiezen verhuur en warmtelevering te blijven splitsen in twee aparte overeenkomsten; een huurovereenkomst en een leveringsovereenkomst. Kunnen zij op die manier zelf bepalen of zij vallen onder de Warmtewet? Ook dit is in het wetsvoorstel niet duidelijk. Het is van belang dat deze vragen aan de Minister worden voorgelegd. 

Conclusie

Tijdens parlementaire behandeling van de Warmtewet in 2012 heeft Aedes namens de corporaties ervoor gepleit blokverwarming niet te laten vallen onder de Warmtewet. De wetgever was daar destijds niet gevoelig voor.
Nu, twee en een half jaar na de inwerkingtreding van de wet, lijkt de Minister terug te willen komen op dat standpunt, onder het motto: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.
Corporaties die in de huurovereenkomst hebben opgenomen warmte te leveren aan hun huurders worden grotendeels uitgezonderd van de werking van de Warmtewet.
Ik kan mij echter voorstellen dat deze gang van zaken de corporaties die veel tijd en geld hebben geïnvesteerd om te voldoen aan de Warmtewet niet positief stemt.
Wellicht dat bij hen het vertrouwen in de kwaliteit van wetgeving een deuk heeft opgelopen. Dit is te betreuren omdat zoiets gevolgen kan hebben voor de wijze waarop wordt aangekeken tegen nieuwe wetgeving.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mr. M.R. de Boer


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten