Kabinet stelt nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2023

Het kabinet heeft donderdag 24 februari 2022 per brief aan de Tweede en Eerste Kamer voorgesteld de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Daarmee zou voor alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid worden geboden om goed te kunnen oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de nieuwe manier van werken. Minister Hugo De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is in een gezamenlijk overleg met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen tot deze datum gekomen.

180905-pk-omgevingswet.jpg

Nieuwe datum van 1 januari 2023 nog niet definitief

De nieuwe voorgestelde datum van 1 januari 2023 is nog niet definitief. Minister De Jonge zal over deze nieuwe datum op korte termijn met de Tweede en Eerste Kamer in gesprek gaan. Pas wanneer door de Tweede en Eerste Kamer met de nieuwe datum wordt ingestemd, is de datum definitief. Minister De Jonge beoogt deze duidelijkheid in april 2022 te hebben.

Eerder werd al duidelijk dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zal treden. Hoewel minister De Jonge de Wkb niet expliciet heeft benoemd in zijn brief aan de Tweede en Eerste Kamer, zal de nieuwe datum dus ook zien op de inwerkingtreding van de Wkb.

Wat houdt de Omgevingswet kort en goed in?

Met de Omgevingswet wordt de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Daarbij wordt beoogd meer samenhang te creëren, meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming te bereiken. De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 verschillende wetten tot slechts 1 wet, dringt 60 Algemene maatregelen van bestuur terug tot slechts 4 Algemene maatregelen van bestuur en vervangt 75 ministeriële regelingen met 1 Omgevingsregeling.

In aanloop naar de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij regelmatig op belangrijke hoofdonderdelen de inhoudelijke wijzigingen van de Omgevingswet gaan bespreken.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit blog? Neem dan gerust contact op met Pieter Kok of Richard van Oevelen.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten