Bouwvrijstelling stikstof onderuit, maar geen algehele bouwstop

De bouwvrijstelling ten aanzien van stikstof(uitstoot) voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en mag niet langer worden toegepast bij  bouwprojecten. Tot dit oordeel komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad  van State vandaag, 2 november 2022, in een tussenuitspraak in de zaak over het zogenoemde Porthos-project. Per  project zal weer voor de bouw- en aanlegfase onderzoek moeten worden gedaan  naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof en waar mogelijk worden  onderbouwd dat de stikstofdepositie géén significante effecten heeft op  stikstofgevoelige soorten.  

shutterstock-752076598.jpg

Wat hield de bouwvrijstelling kort en goed in? 
De Wet natuurbescherming bevatte met artikel 2.9a sinds 1 juli 2021 een bouwvrijstelling die kort en goed inhield dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Daarmee werd het eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten.

Géén algehele bouwstop
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State benadrukt in zijn uitspraak en in het daarbij behorende persbericht dat met de uitspraak géén sprake is van een algehele bouwstop in Nederland. Net als voor de invoering van de bouwvrijstelling, blijft het mogelijk om voor een plan of project een voortoets uit te voeren en zo nodig een passende beoordeling te maken. Daarnaast kan nog steeds toestemming worden gegeven voor plannen of projecten die nodig zijn om dwingende redenen van groot openbaar belang als daarvoor geen alternatieve oplossingen zijn en maatregelen worden genomen om de natuurschade te compenseren.

Desalniettemin leidt deze uitspraak tot een aanzienlijke verzwaring van de onderzoekslasten die voor nieuwe en lopende vergunningaanvragen moet worden verricht. Dit zal opnieuw leiden tot verdere vertraging en lastenverzwaring in de bouwsector.

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u weten wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Wilt u vertraging en lastenverzwaring voor uw project zoveel mogelijk zien te voorkomen? Neem dan gerust contact op met Richard van Oevelen of Pieter Kok.  


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten