RvA introduceert Fast Track Bindend Advies

Met ingang van 18 november 2016 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een nieuwe procedure, de Fast Track Bindend Advies (FT), geïntroduceerd. Deze procedure is bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw en voorziet op een korte termijn in een bindende uitspraak.

shutterstock-446039113.jpg

De RvA stelt dat deze procedure met name geschikt is voor geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is, omdat partijen daarin beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering hebben.

Hoe ziet de procedure eruit?

Allereerst is van belang dat de FT-procedure expliciet door partijen moet worden overeengekomen, omdat de procedure geen onderdeel is van het Arbitragereglement van de RvA. De procedure is vastgelegd in een reglement (het FT-reglement), dat is te vinden op de website van de RvA.

De (Voorzitter van de) RvA beoordeelt, na aanmelding van het geschil door partijen, in hoeverre het geschil zich leent voor de FT-procedure. Om dat te beoordelen kan zo nodig een regiebijeenkomst worden gelast die bij voorkeur binnen twee dagen na aanmelding van het geschil plaatsvindt. De regiebijeenkomst kan zowel op een locatie als per video- of conference-call plaatsvinden. Wordt het geschil geschikt geacht, dan kunnen partijen indien gewenst nog van het FT-reglement afwijkende afspraken maken. Blijkt het geschil niet geschikt, dan zijn beide partijen een bedrag van € 750,-- excl. btw aan de RvA verschuldigd.

Zetten de partijen de procedure door, dan leveren partijen gelijktijdig en binnen twee weken na het aanbrengen hun schriftelijke zienswijze en verhinderdata aan. Partijen kunnen vervolgens binnen twee weken op elkaars zienswijze reageren. Na de reacties vindt binnen drie weken een bijeenkomst plaats met de bindend adviseurs en partijen. Dat kan een of kunnen drie bindend adviseurs zijn (afhankelijk van de voorkeur van partijen).

De uitspraak volgt binnen twee weken na de bijeenkomst met partijen. De uitspraak is een voorwaardelijk bindend advies (vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 BW). Maakt geen van de partijen binnen twee weken bezwaar, dan ontstaat een onvoorwaardelijk bindend advies. Laat een van de partijen binnen bovengenoemde termijn weten dat hij zich niet met het advies kan verenigen, dan kan het geschil – uitsluitend na oplevering van het werk – (opnieuw) aan de bevoegde (scheids)rechter worden voorgelegd. Tot de oplevering van het werk en gedurende de looptijd van die procedure moeten partijen zich echter houden aan het bepaalde in het advies.

De kosten, die voor een procedure met één bindend adviseur € 7.500,-- en met drie bindend adviseur € 12.500,-- excl. btw bedragen, worden, onafhankelijk van het (on)gelijk van een van de partijen, steeds gelijkelijk over partijen verdeeld.

Kortom: de FT-procedure moet binnen ongeveer zeven tot negen weken tot een uitspraak leiden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat partijen binnen afzienbare tijd weer aan de slag kunnen met het werk, zonder in een impasse te geraken. Op dit moment is nog niet goed in te schatten in hoeverre het instrument bij partijen aan zal slaan. Wilt u in uw geschil bezien of de FT-procedure u verder kan helpen, neemt u dan contact op met een van onze Bouwrechtspecialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten