Wetsvoorstel wijziging WNT: normering ontslagvergoeding

Op 17 januari 2017 is de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT) als wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft als doel knelpunten van de huidige WNT te verbeteren. De verbeteringen richten zich op de volgende punten:

  • Vermindering van de administratieve lasten;
  • De aanpassing van de normering van de ontslagvergoedingen;
  • De wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd;
  • Het tegengaan van wetsontwijking. 

In dit artikel sta ik stil bij de voorgestelde wijziging ten aanzien van de normering van de ontslagvergoeding van topfunctionarissen. 

shutterstock-108610490.jpg

Huidige WNT normering ontslagvergoeding

De wetgever heeft met de invoering van de WNT de vrijheid van werkgevers en topfunctionarissen om een hoge individuele ontslagvergoeding af te spreken, ingeperkt. De individuele ontslagvergoeding voor een topfunctionaris is door de WNT genormeerd tot een bedrag van €75.000,00 bruto bij een fulltime dienstverband. Deze normering voor topfunctionarissen kent wel uitzonderingen. In artikel 1.1 sub i van de WNT omschrijft de wetgever wat er wordt verstaan onder uitkeringen wegens beëindiging van een dienstverband:

“de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of een wettelijk voorschrift.”

Uit bovenstaande wettekst volgt dat ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijke voorschrift, worden uitgezonderd van de WNT. Dat geldt dus ook voor de transitievergoeding indien en voor zover de topfunctionaris daar recht op heeft ingevolge het BW. De maximale transitievergoeding voor een topfunctionaris is €77.000,00 of een jaarsalaris wanneer zijn jaarsalaris hoger is dan €77.000,00. Maar hoe zit dit met ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een sociaal plan (bij reorganisatie of fusie) of een cao die niet algemeen verbindend is verklaard? 

Deze ontslagvergoedingen worden, gelet op de huidige wettekst, wel genormeerd door de WNT. Een topfunctionaris kan momenteel geen aanspraak maken op een vergoeding zoals is overeengekomen in een sociaal plan met de vakbond, terwijl zijn collega, zijnde niet topfunctionaris, dit wel kan. Dit leidt tot grote verschillen binnen instellingen zonder aanwijsbare reden. In de evaluatiewet wordt dan ook voorgesteld op dit onderwerp verbetering aan te brengen zodat de regelgeving beter aansluit bij de bedoeling van de wetgever. De bedoeling van de wetgever was immers dat de normering van de WNT (zijnde maximaal €75.000,000 bruto) niet van toepassing is op ontslagvergoedingen waarop de topfunctionaris geen invloed heeft. 

Aanpassingen WNT normering ontslagvergoeding 

Het wetsvoorstel opent de mogelijkheid om een uit een cao of sociaal plan voortvloeiende ontslagvergoeding buiten de genormeerde ontslagvergoeding van de topfunctionaris te laten. Artikel 1.1 sub 1 van de WNT wordt gewijzigd: 

“de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift."

Om te voorkomen dat speciaal voor een topfunctionaris een collectieve regeling wordt samengesteld om de WNT te omzeilen dient de collectieve regeling wel aan een aantal eisen te voldoen: 

  • Er moet sprake zijn van een collectief karakter, de regeling moet voor alle werknemers gelden; 
  • De beslissingsmacht over de uitvoering van de collectieve regeling mag niet bij de bestuurders liggen. Het betreft een collectieve regeling die is overeengekomen met vertegenwoordigers van werknemers of ambtenaren (de vakbonden). 

Vooralsnog is het afwachten of bovenvermelde wijziging ten aanzien van de normering van de ontslagvergoeding van topfunctionarissen wordt doorgevoerd. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 juli 2017. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten