Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

In mijn weblog van 25 augustus 2017 schreef ik dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel over compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nog op zich liet wachten. Doel was om aan de praktijk van slapende dienstverbanden (waarbij de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid geen ontslag aanvraagt om betaling van de transitievergoeding te vermijden) een einde te maken. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. het wetsvoorstel aangenomen.


shutterstock-93732928.jpg

Compensatieregeling

Het wetsvoorstel voorziet er in dat het UWV de werkgever compenseert voor betaalde transitievergoeding na einde dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (wederzijds goedvinden, opzegging na ontslagvergunning UWV of ontbinding arbeidsoverkomst door de kantonrechter) doet niet ter zake. De enige voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De hoogte van de compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar van de werknemer. Is het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid slapend  gehouden dan moet over deze langere periode wel een transitievergoeding betaald worden nu over deze langere periode geen compensatie wordt verstrekt. De compensatie wordt bekostigd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds, hetgeen een lichte premieverhoging tot gevolg heeft.

Invoeringsdatum en regels voor de aanvraag

De wet treedt in werking per 1 april 2020. Werkgevers kunnen na deze datum een aanvraag voor compensatie bij het UWV indienen en nadat de transitievergoeding is betaald. Voor oude gevallen (indien vóór 1 april 2020 een transitievergoeding is betaald) geldt dat de aanvraag voor compensatie uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV moet zijn ingediend. De compensatie vindt dus met terugwerkende kracht plaats.

Te verstrekken gegevens

Bij de aanvraag zal de werkgever het UWV een aantal gegevens moeten verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte hiervan. Gedacht moet worden aan de arbeidsovereenkomst, wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, gegevens omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Poppe Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten