Komt het arbeidsrecht in balans?

In onze weblog van 7 november 2017 meldden wij dat het nieuwe kabinet het arbeidsrecht wil wijzigen. Dit voornemen komt nu tot uiting in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dat op 9 april jl. openbaar is gemaakt en in internetconsultatie is gegaan tot 7 mei 2018. Hierna gaat het wetsvoorstel vóór de zomer naar de Raad van State en aansluitend naar de Tweede Kamer.

180502-arbeidsrecht-in-balans-pm.jpg

De wet moet op 1 januari 2020 in werking treden. Doel van de wet is om tot een soepeler werkende arbeidsmarkt te komen. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden werknemers in dienst te nemen en iets gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan. Dit bleek, anders dan beoogd na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 niet het geval te zijn.

De belangrijkste voorstellen zijn:

1. Cumulatie van ontslaggronden als nieuwe ontslaggrond (de i-grond)

De wet kent nu acht limitatieve ontslaggronden, die elk voldragen moet zijn wil een ontslagverzoek ingewilligd kunnen worden. Dit blijkt in de praktijk vaak verre van eenvoudig. De WAB introduceert een negende ontslaggrond, de cumulatiegrond. Combinatie van meerdere onvoldragen ontslaggronden tot een volwaardige ontslaggrond is mogelijk (bijvoorbeeld deels onvoldoende functioneren en deels verstoorde arbeidsverhouding). Hiertegenover staat dat bij gebruik van deze cumulatiegrond de werknemer naast de transitievergoeding (en eventuele billijke vergoeding) een halve extra transitievergoeding toegekend kan krijgen. Cumulatie van de (UWV) ontslaggronden, langdurige ziekte en bedrijfseconomische redenen is niet mogelijk.

2. Transitievergoeding vanaf de eerste dag

Momenteel kan een transitievergoeding pas worden toegekend na twee jaar dienstverband. Onder de WAB vanaf de eerste dag, ook bij ontslag in de proeftijd.

3. Lagere transitievergoeding bij lange dienstverbanden

De opbouw van de transitievergoeding blijft 1/3 maandsalaris per jaar over de eerste 10 jaar, maar bedraagt over de jaren hierna eveneens 1/3 maandsalaris per jaar. Momenteel bedraagt de opbouw nog een 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar na een 10-jarig dienstverband.

4. Transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

Heeft de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betaald na ontslag wegens een langdurige ziekte dan wel is de arbeidsovereenkomst van rechtswege om dezelfde reden geëindigd, dan kan de werkgever het UWV om een vergoeding vragen. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid zou zijn ontslagen. Blijft de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog in dienst (slapend dienstverband), dan komt de extra transitievergoeding voor rekening van de werkgever.

5. Verlenging duur proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van ten hoogste vijf maanden overeengekomen worden (momenteel twee maanden). De proeftijd voor een arbeidsovereenkomst tussen zes maanden en twee jaar blijft één maand en die voor twee jaar of langer wordt drie maanden in plaats van nu twee.

6. Verruiming ketenbepaling

De maximale periode waarbinnen opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt verruimd van twee naar drie jaar. Wel blijft het maximum aantal tijdelijke overeenkomsten drie, terwijl ook de tussenpoos tussen twee opvolgende overeenkomsten gelijk blijft, namelijk zes maanden.

7. Payroll

Payrollbedrijven moeten de werknemers die zij ter beschikking stellen dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als die zij zouden hebben als zij rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever zouden zijn. Dit betreffen zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Uitgezonderd hiervan blijft alleen de pensioenregeling.

8. WW-premiedifferentiatie

Werkgevers betalen voor werknemers met een vast dienstverband een lagere WW-premie dan voor werknemers met een tijdelijk contract.

In het thans voorliggende wetsvoorstel kunnen nog wijzigingen optreden. De eerste reacties van zowel werkgevers- als werknemersorgani-
saties zijn niet positief en luiden dat de balans in het arbeidsrecht nog ver te zoeken is. Over het verdere ontwikkeling van dit wetsvoorstel houden wij u op de hoogte.

 - door Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten