Wijziging 90%-inkomenstoets en invoering passendheidsnorm met inwerkingtreding herziening Woningwet

Met inwerkingtreding (1) van de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV 2015) wijzigt de 90% toewijzingsnorm zoals nu opgenomen in de Regeling DAEB. Ook wordt een nieuwe passendheidsnorm ingevoerd.

Op grond van de huidige regeling (Regeling DAEB) moet een woningcorporatie tenminste 90% van haar sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder € 34.911,--. Na inwerkingtreding van de Herzieningswet en het besluit BTIV 2015, moet een woningcorporatie ten minste 80% van haar sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder € 34.911,--. Daarnaast mag een woningcorporatie dan 10% van haar sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 34.911,-- en € 38.950,--. Een woningcorporatie mag de resterende 10% toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Wel moet daarbij voorrang worden gegeven aan huishoudens die op grond van een huisvestingsverordening voorrang moeten krijgen en huishoudens die vanwege gezondheid, veiligheid of andere factoren dringend huisvesting behoeven.

Naast bovengenoemd toetsingskader krijgen woningcorporaties met inwerkingtreding van de Herzieningswet ook nog te maken met het zogenaamde “passend toewijzen”. Deze passendheidsnorm (die waarschijnlijk per 1 januari 2016 gaat gelden), die bedoeld is om de druk op de huurtoeslag te verlagen, houdt in dat aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning moet worden toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrenzen.

Voor vragen en/of meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Georgie Geurts.


1 Naar verwachting per 1 juli 2015


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten