Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017

Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017 is de WNT op een aantal onderdelen gewijzigd. Deels met terugwerkende kracht en deels met ingang van 1 januari 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn in dit artikel weergegeven.

shutterstock-566476294.jpg

Topfunctionaris

Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip topfunctionaris ook degene die deze functie langer dan twaalf maanden heeft uitgeoefend en vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde instelling. Voor de bezoldiging betekent dit dat de hoogte hiervan nog gedurende vier jaar genormeerd blijft, aldus artikel 1.1. sub b en onder 6º WNT.Uit de toelichting op deze wijziging blijkt dat het doel hiervan is om te voorkomen dat topfunctionarissen door een andere functie (bijvoorbeeld adviseur) zich aan de normering van de WNT onttrekken. Het begrip “gewezen” topfunctionaris komt te vervallen. Dit betekent dat WNT-instellingen voor het laatst in de verantwoording over 2017 het begrip gewezen topfunctionarissen moeten vermelden.

Wettelijke rente

Vanaf 1 juli 2017 geldt (artikel 1.6 lid 3 WNT) dat wanneer een onverschuldigde betaling niet tijdig is voldaan, er wettelijke rente van minimaal 4% over het onverschuldigde bedrag dient te worden gerekend. Van een onverschuldigde betaling kan sprake zijn indien de ingehuurde interim kracht wel onder het begrip topfunctionaris valt dan wel de bezoldigingsnorm van de ingehuurde topfunctionaris is overschreden. De betaling moet zijn gedaan vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden. De wettelijke rente is ook verschuldigd over onverschuldigde betalingen van vóór 1 juli 2017.

Anticumulatie

In de WNT geldt vanaf 1 januari 2018 (artikel 1.6a WNT) dat topfunctionarissen die bij meerdere, niet-gelieerde WNT-instellingen werkzaam zijn, niet meer dan éénmaal de maximum WNT-bezoldiging kunnen verdienen. Deze anticumulatie geldt niet indien een topfunctionaris deel uitmaakt van een toezichthoudend orgaan van een ander WNT-instelling en hiervoor een bezoldiging ontvangt.

Bonusverbod

Het bonusverbod als tot dusverre vermeld in de artikelen 2.11 en 3.8 WNT komt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 te vervallen. Aan een topfunctionaris kan een variabele beloning worden toegekend mits de totale bezoldiging inclusief deze variabele beloning onder de toepasselijke bezoldigingsnorm blijft.

Dwangsom

Tot dusverre was de Minister alleen bevoegd een last onder dwangsom aan de WNT-instelling op te leggen ten aanzien de naleving van de paragrafen 2 en 3 van de WNT. Vanaf 1 juli 2017 strekt deze bevoegdheid van de Minister zich uit over de gehele wet. 

Ontslagvergoeding en non-activiteit

Tegelijk met de Evaluatiewet WNT is per 1 juli 2017 in de Beleidsregels WNT een nieuw artikel 10 opgenomen (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017). Dit artikel bepaalt dat in afwijking van artikel 2.10 lid 3 WNT de bezoldiging van een topfunctionaris tijdens een periode van non-activiteit niet aangemerkt wordt als een ontslagvergoeding indien:

  • de non-activiteit éénzijdig door de werkgever is opgelegd;
  • de topfunctionaris uitdrukkelijk en aantoonbaar hiermee niet heeft ingestemd;
  • de periode van non-activiteit niet langer duurt dan noodzakelijk om tussen partijen afspraken te maken over beëindiging dan wel voortzetting van het dienstverband. 

Artikel 2.10 lid 3 WNT bepaalt dat het is toegestaan de topfunctionaris vrij te stellen van werk onder doorbetaling van diens bezoldiging, maar dat de nog te betalen bezoldiging tot einde dienstverband aangemerkt wordt als ontslagvergoeding die in mindering strekt op de maximale ontslagvergoeding van de WNT (€ 75.000,00 bij een fulltime dienstverband). Nu eindigt de arbeidsovereenkomst na non-actiefstelling ook al vanwege de opzegtermijn niet onmiddellijk. De strikte toepassing van artikel 2.10 lid 3 WNT is in een situatie met een bestreden éénzijdige non-activiteitstelling met succes tot twee keer toe bij de rechter aangevochten (Ktr. Groningen d.d. 23 november 2016 en Ktr. Almere d.d. 21 december 2016). Dit heeft vermoedelijk tot de invoering van het nieuwe artikel 10 in de Beleidsregels WNT geleid.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Poppe Merkus

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten