Warmtewet: maximum prijzen en redelijke prijs ter beschikking stellen warmtewisselaar

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet reguleert onder meer voor welke onderdelen van de warmtelevering een warmteleverancier kosten in rekening mag brengen: het vastrecht, de variabele kosten per verbruikte Gigajoule, het meettarief en de kosten voor het ter beschikking stellen van een afleverset.

Maximumprijs

Voor de meeste onderdelen geeft de Warmtewet een maximumprijs; voor 2014 is dit vastgelegd in het door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gepubliceerde ‘Besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de berekening van de eenmalige aansluitbijdrage en het meettariefwarmteverbruik per 1 januari 2014’. Voor 2014 geldt ten aanzien van het vastrecht een maximumtarief van € 254,= per jaar, voor het variabele verbruik geldt een maximumtarief van € 24,03 per Gigajoule en het maximale jaarlijkse meettarief is vastgelegd op € 24,54.

Overigens dient daarbij wel in acht te worden genomen dat de Warmtewet een maximumprijs vaststelt voor het vastrecht en het variabele verbruik tezamen; het is dus bijvoorbeeld toegestaan om voor het vastrecht een hoger bedrag dan € 254,= in rekening te brengen, als daar tegenover staat dat voor het variabele verbruik een lager tarief dan € 24,03 per Gigajoule in rekening wordt gebracht (en de totale maximumprijs voor beide tezamen niet wordt overschreden).

Redelijke prijs voor het ter beschikking stellen van een warmtewisselaar

Ten aanzien van de warmtewisselaar – hetgeen volgens de door de ACM gehanteerde definitie, een apparaat dient te zijn dat warm tapwater levert – bepaalt art. 2 lid 3 sub b van de Warmtewet dat de leverancier “de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van een warmtewisselaar” in rekening mag brengen. Hier is dus geen maximumprijs vastgesteld.

Wat is een redelijke prijs?

In de praktijk leidt dit tot de vraag wat dan een redelijke prijs is. Dit mag de leverancier zelf bepalen. De ACM geeft echter wel inzicht in wat zij als een redelijke prijs beschouwt. De ACM gaat er vanuit dat de gemiddelde kapitaalslasten voor een warmtewisselaar € 169,45 per jaar bedragen en de onderhoudskosten € 44,67. In totaal komt dit dus neer op een bedrag van € 214,= (incl. btw) per jaar.

Als een afnemer van mening is dat de kosten die voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar in rekening worden gebracht niet redelijk zijn, kan hij hierover klagen bij de geschillencommissie waarbij de leverancier is aangesloten, of bij de rechter.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten